OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 10 Project - Kỹ năng nhóm


Để giúp các em hoạt động theo nhóm và trình bày theo chủ đề đã được học, mời các em tham khảo bài học Unit 10 "Lifelong Learning" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Project.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Project

Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi đưa ra ở đây như một hướng dẫn.)

Tạm dịch:

BẢNG CÂU HỎI VIỆC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Làm ơn trả lời câu hỏi bằng việc đánh dấu vào ô

1. Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu chính của học tập suốt đời?

A. Giữ cho trí óc của bạn khỏe mạnh.

B. Tăng thu nhập cá nhân và bảo đảm việc làm.

C. Cập nhật kiến thức và kỹ năng.

D. Có được một mức độ cao hơn để trang trí CV của một người.

E. Giảng dạy và đào tạo những người khác.

F. Ý tưởng của bạn:

2. Điều nào sau đây là điều tốt nhất để học trong suốt cuộc đời?

A. Kiến thức và kinh nghiệm về công việc.

B. Kiến thức tổng quát.

C. Bất cứ điều gì quan tâm.

D. Kiến thức chuyên môn.

E. Bất cứ thứ gì thuận tiện.

F. Ý tưởng của bạn:

3. Cách nào sau đây là cách tốt nhất để học suốt cuộc đời?

A. Đăng ký các khóa học trực tuyến.

B. Tham dự các bài giảng, hội nghị, hội nghị, và các cuộc họp.

C. Đọc tạp chí và sách chuyên môn.

D. Tham dự các lớp học tại các cơ sở.

E. Học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và chuyên gia có kinh nghiệm.

F. Ý tưởng của bạn:

4. Điều nào sau đây là người hướng dẫn chính cho việc học suốt đời?

A. Các chương trình của chính phủ hỗ trợ học tập suốt đời.

B. Tài liệu giáo dục trực tuyến hiện có.

C. Sự hỗ trợ, giải thưởng và khuyến khích của chủ lao động đối với những người học suốt đời tốt.

D. Hỗ trợ của gia đình.

E. Học bổng của các trường đại học và tổ chức.

F. Ý tưởng của bạn:

5. Những trở ngại nào sau đây là rào cản chính đối với việc học suốt đời?

A. Thiếu thời gian.

B. Thiếu sự quan tâm và động lực.

C. Thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và nhà tuyển dụng.

D. Thiếu tài chính.

E. Không có khả năng chọn những gì để học.

F. Ý tưởng của bạn:

1.2. Task 2 Unit 10 lớp 12 Project

Report the information you have collected to the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong learning of the ten people you have interviewed. (Báo cáo thông tin mà bạn đã thu thập được cho cả lớp tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức của học tập suốt đời của mười người bạn đã được phỏng vấn.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 10 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 10 Lifelong Learning - Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 12 mới Project.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em học sinh trong nhóm cần thu thập càng nhiều thông tin từ các bạn trong lớp càng tốt, sau đó hệ thống lại và báo cáo trước lớp một cách rõ ràng, rành mạch. Lưu ý tập trung vào những điểm giống nhau và khác nhau trong ý kiến của các bạn.

MGID
ON