RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Test Yourself D Unit 9 - 10 lớp 12 lớp 12


Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 9 và bài 10 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 116

Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và hoàn thiện bản ghi chú với không quá 3 từ.)

 

FACTS ABOUT THE PANDA

Habitat: (0) lives in high mountains in China

Food: mainly (1) ……………………….

Eating time: (2)………………………hours a day

Number: about (3)……………….in the wild and 100 in captivity

Cubs: more than (4)…………………die after birth

Solution: (5)……………………….

 

Guide to answer Listening Test Yourself D English 12

FACTS ABOUT THE PANDA

Habitat: (0) lives in high mountains in China

Food: mainly (1) bamboo shoots, leaves

Eating time: (2) 12 hours a day

Number: about (3) 600 in the wild and 100 in captivity

Cubs: more than (4)  half die after birth

Solution: (5)  cloning (the panda)

Tapescript Listening Test Yourself D English 12

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world's rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend 12 hours a day doing it.

Pandas are extremely endangered today. There are only about 600 of these black-and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low: more than half of them die shortly after birth. Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to save this animal.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself D

Ở những ngọn núi sương mù phía tây nam Trung Quốc trong những rừng tre cao dày đặc là nơi sinh sống của một trong những động vật có vú hiếm nhất thế giới: gấu trúc. Gấu trúc ăn chủ yếu đọt măng và lá. Đôi khi chúng ăn các loại thực vật khác, cá hoặc động vật nhỏ. Gấu trúc ăn nhanh và rất nhiều. Chúng dành 12 tiếng một ngày để làm việc đó.

Ngày nay gấu trúc đang bị đe dọa nguy. Chỉ có khoảng 600 con gấu đen trắng trong tự nhiên và một trăm con bị giam nhốt. Một trong những lý do tỷ lệ sống sót của con cái rất thấp là hơn một nửa trong số chúng chết ngay sau khi sinh. Chính phủ Trung Quốc đang xem xét nhân bản gấu trúc trong việc nỗ lực cứu loài vật này.

2. Reading - Trang 116-117

Read the passage and decide if the following statements are True (T) or false (F) or not mentioned. (Đọc đoạn văn và xác định những câu nói đúng (T) hay sai (F) hay không được đề cập (NM).)

 1. There are now about 3 to 5 million elephants in Africa.
 2. Elephants are hunted because they have nowhere to hide.             
 3. During the late 1970s and early 1980s, the number of elephants decreased sharply.
 4. Nowadays, elephants are found only in certain countries in the world.
 5. Since 1989, the trade in ivory has been prohibited all over the world.

Guide to answer Reading Test Yourself D English 12

 1. There are now about 3 to 5 million elephants in Africa. (F) ---> There may have been at least 3-5 million elephants in Africa.
 2. Elephants are hunted because they have nowhere to hide. (NM)            
 3. During the late 1970s and early 1980s, the number of elephants decreased sharply.(T)
 4. Nowadays, elephants are found only in certain countries in the world. (T)
 5. Since 1989, the trade in ivory has been prohibited all over the world. (T)

​Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself D Tiếng Anh 12

Rất khó biết ngày xưa có bao nhiêu con voi sống ở lục địa này, nhưng có lẽ có ít nhất 3-5 triệu con ở Phi châu vào đầu thế kỉ 20. Người ta luôn săn voi để lấy thịt, da và ngà. Khi dân số tăng và vũ khí trở nên tiến bộ hơn, loài voi phải đứng trước mối đe dọa lớn hơn. Vào cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 số lượng voi đã giảm khủng khiếp vì việc săn trộm tăng. Người ta ước tính rằng hiện nay có khoảng 500.000 con voi và chúng đang sống ở một số ít quốc gia. Lệnh cấm mua bán ngà voi trên khắp thế giới đã được ban hành năm 1989. Nhờ những hành động kịp thời, một số quần thể voi, đặc biệt những đàn voi ở Nam Phi, đã phục hồi suốt thập kỉ vừa qua. Tuy nhiên, vô số mối đe dọa vẫn còn với voi Phi châu.

3. Grammar - Trang 117

Complete the sentences with "must, mustn’t or needn't". (Điền các câu với must, mustn't hoặc needn’t)

 1. DOCTOR: You……….go on a diet; but you …………..eat sensibly and you…………. overeat.
 2. ZOO NOTICE: Visitors……………. feed the animals.
 3. TEACHER: You…………………. read the whole book but you…………. read the first four chapters
 4. RAILWAY NOTICE: Passengers……………..walk on the line
 5. SCHOOL NOTICE: The lifts…………… be used in case of fire.
 6. DOCTOR: You ……………. take more than two of these pills at once. Three might be fatal.
 7. DOCTOR (to patient’s wife): If the pain has gone, he .......... take any more of these.

Guide to answer Grammar Test Yourself D English 12

 1. DOCTOR: You needn't go on a diet; but you must eat sensibly and you mustn't overeat.
 2. ZOO NOTICE: Visitors mustn't feed the animals.
 3. TEACHER: You needn't read the whole book but you must read the first four chapters.
 4. RAILWAY NOTICE: Passengers mustn't walk on the line
 5. SCHOOL NOTICE: The lifts mustn't be used in case of fire.
 6. DOCTOR: You mustn't take more than two of these pills at once. Three might be fatal.
 7. DOCTOR (to patient’s wife): If the pain has gone, he need't take any more of these.

4. Writing - Trang 117

Study the information about rhinos, then write a paragraph describing the animal and suggest possible solutions to protect them from extinction. (Nghiên cứu thông tin về tê giác, sau đó viết một đoạn văn mô tả con thú và đề nghị những biện pháp có thể được để bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng.)

 • Habitat: Grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.
 • Population: About 17,000
 • Height: 1.2 to 1.8 m
 • Weight: 1.000 to 3.000 kg
 • Food: Grass and plants
 • Life span: About 40 years
 • Reason for decline: Habitat destruction and illegal hunting

Guide to answer Writing Test Yourself D English 12

Rhinos are one of  the endangered animals that are on the verge of extinction. Rhinos are large animals and need a lot of space to live in. Now people can find them in grasslands, tropical and sub-tropical forests in Africa and southern Asia. A rhino is about from 1,2 to 1,8 meters high and weighs from 1,000 to 3,000 kg. Their main food is grass and plants. A rhino's average lifespan is about 40 years.

It is estimated that there are now about 17.000 rhinos in the world. But there is a great decline in the population of rhinos due to the hunting and poaching, and especially their habitat destruction.

World Wildlife Fund has been working to conserve rhinos for over 40 years. It has launched rhino conservation projects to protect this species from extinction by translocating rhinos to the conservancy run by local communities.

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself D Lớp 12

Vậy là các em đã được ôn tập bài học unit 9 và unit 10 qua phần thực hành Test Yourself D chương trình Tiếng Anh lớp 12. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành bài tập Trắc nghiệm Test Yourself D Unit 9 - 10 lớp 12

 • Câu 1: Exercise 1: Read the passage carefully and choose the correct answer. Plants and animals hold medicinal, agricultural, ecological value. Endangered species must be protected and saved so that future generations can experience their presence and value. Plants and animals are responsible for a variety of useful medications. In fact, about forty percent of all prescriptions written today are composed from the natural compounds of different species. These species not only save lives, but they contribute to a prospering pharmaceutical industry worth over $40 billion annually. Unfortunately, only 5% of known plant species have been screened for their medicinal values, although we continue to lose up to 100 species daily. The Pacific yew, a slow-growing tree found in the ancient forests of the Pacific Northwest, was historically considered a "trash" tree. However, a substance in its bark was recently identified as one of the most promising treatments for ovarian and breast cancer. Additionally, more than 3 million American heart disease sufferers would die within 72 hours of a heart attack without digitalis, a drug derived from the purple foxglove. There are an estimated 80,000 edible plants in the world. Humans depend upon only 20 species of these plants, such as wheat and corn, to provide 90% of the world's food. Wild relatives of these common crops contain essential disease-resistant material. They also provide humans with the means to develop new crops that can grow in inadequate lands such as in poor soils or drought-stricken areas to help solve the world hunger problem. In the 1970s, genetic material from a wild corn species in Mexico was used to stop a leaf fungus that had previously wiped out 15% of the U.S. corn crop. Plant and animal species are the foundation of healthy ecosystems. Humans depend on ecosystems such as coastal estuaries, prairie grasslands, and ancient forests to purify their air, clean their water, and supply them with food. When species become endangered, it is an indicator that the health of these vital ecosystems is beginning to unravel. The U.S. Fish and Wildlife Service estimates that losing one plant species can trigger the loss of up to 30 other insect, plant and higher animal species. The northern spotted owl, listed as threatened in 1990, is an indicator of the declining health of the ancient forests of the Pacific Northwest. These forests are the home to over 100 other old-growth dependent species, which are at risk due to decades of unsustainable forest management practices. Pollution off the coast of Florida is killing the coral reefs along the Florida Keys, which serve as habitat for hundreds of species of fish. Commercial fish species have begun to decline, causing a threat to the multi-million dollar tourism industry, which depends on the quality of the environment.

  Plants and animals _______.

  • A. contain medicaments
  • B. will not exist until the future generations can experience their value
  • C. do some harm to medication
  • D. take no responsibility for medication
  • A. take up all recent prescriptions are
  • B. play no role in pharmaceutical industry
  • C. can be used to save lives
  • D. cause difficulty to pharmaceutical industry
 • Câu 3:

  According to the text, _______.

  • A. human beings do not like to use plants as medicine
  • B. human beings depend on plants for food and medicine
  • C. there is no disease-resistant material in edible plants
  • D. edible plants do not include wheat and corn
  • A. Humans do not depend on ecosystem.
  • B. The loss of one species may lead to the 16ss of others.
  • C. Unsustainable forest management practices have no effects on species.
  • D. The coast of Florida does not suffer any pollution
  • A. cause 
  • B. pollute
  • C. contaminate
  • D. decline
 • Câu 6: Exercise 2: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Hunting wild animals is prohibited _______ law in many countries but it does not seem to be effective.

  • A. in
  • B. on
  • C. with
  • D. by
  • A. with
  • B. on
  • C. for
  • D. from
  • A. in
  • B. for
  • C. of
  • D. out
  • A. act
  • B. action
  • C. activity
  • D. acting
  • A. punish
  • B. punishable
  • C. punishment
  • D. punishing

Câu 2 - Câu 30: Xem trắc nghiệm để thi online

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Sau bài học ôn tập này các em chuyển qua bài học mới Unit 11 Books - Reading. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

 • Chia động từ trong ngoặc

  41.What...............you(do)..........................now?-I (learn)........................English.42.I (not see)...........................him since he(leave)......................this school.43.I usually read newspapers while I(wait)...................for the bus.44.The sky is very dark.I think it (rain)....................45.I(not invite).......................Recharch yet.46.Before I (go).............to live in spain,I (think)..............it was the hot country.47.We should go home.It(get)..................darker and darker.48.”I (try)..............to get hold of you for ten minutes.Where have you been?”49.My brother usually (go).................to work early to avoid traffic jams.50.I(not eat) ..............................anything for 2 days.51.After his wife gave birth to thier first son,he imedately(buy)........................a nicecradle.52.I (study).......................French at the moment,but I (not speak)............................itvery well yet.53.I usually (work) ....................at night,though I (have)......................a holiday at themoment.54.He (teach)......................in a language school,though they (not work)........................ina factory at the moment because the school’s on holiday.55.Jet engines(make)...........................a lot of noise.56.I (not live)............................in London.I(live).......................in Brighton.57.The sea (cover).........................two thirds of the world.58.Loud music(give)....................me a headache.59.We (not come)...............................from Canada.We (come)....................from USA.60.She (work)......................from Mondays to Fridays.She (not work)......................atweekends.61.Andrew and Les (not go)................to school by bus everyday.Most morningAndrew(go)................by bicycle and Les (walk)..................62.You (not write)......................to your penfriend very often,but he(write).................toyou every week.63.The sun always(rise)..................in the East.Look,it(rise)............................!64.I don’t think I (go)........................out tonight.I’m too tired.65.Ba enjoy (go)...................to the circus.66.Nam doesn’t like(play)......................football but he like (watch)..................footballmatch on TV.67.I hate(get up)............................early in the winter days.68.My grandfather loves (talk).....................about the days when he was young.69.After (learn )........................by heart the new English words.Hoa often write them into her litle notebook.70.My younger brother is very good at (imitate).........................the voice of the otherpeople.71.My mother like (decorate)...........................the house.72.Before(go)........................to bed ,I often read a newspapaer.73.Where do you want (go).....................?74.What have you decided(do).......................?
  ......her class duties.103.The Y &Y members raise funds by (collect).......................used paper and bottlesand broken glasses.104.They hope(help).......................other people with their small projects.105.It (start)...................raining an hours ago.106.I (know).................Lan for some months.107.When ..................Nam and Hoa first (meet)........................?

  Theo dõi (0)
 • 1.Write a paragraph about your last Tet ; 2. Write a paragraph about life in the city.

  Theo dõi (0)
 • 1) i can't makee all of my own mealss because i am not good on cooking

  - if

  2) i 'm not you , so i can't tell him the truth

  -if

  3) she came , so he wasn't disapponted

  -if i

  4)he is not a good student . he didin't study forr the test yesterday

  -if

  5) i didn't eat breakfast several hourd ago , so i am hungry now

  -if

  6) Mai is sick because she didn't follow the doctor's orders

  -if

  7) he is tiired this morning because he didn't go to bed early last night

  -if

  8) they don't behave themselves so their parents are happy about that

  -if

  9) she didn't say sory so he was angry

  -if

  10) im not a rich businessman and i can't aford to buy an expensive car

  -if

  11) it rained last night so i didn't go to the barbecue

  if

  12) my parent do not allow me to go , so i have to stay at home

  -if

  13) she doen't pay attention to hẻ cooking so the food is horrible

  -if

  14) the computer broke down and i hadd to stop my work

  -if

  15) she loves him so she forgives him easily

  -if

  16) he was angry so i didn't say anything

  -if

  17) unless he phones immediately he won't get any ìnformation

  -if

  18) we got lost because we din't have a map

  -if

  19) unless someone has a key , we can't get into the house

  -if

  20) Susan felt sick , bacause she ate 4 cakes

  -if

  21) we ought to leave the party now if we are to catch the last train

  -if we don't

  22) if someone doesn't put the coal in , the fire will go out

  -if

  23) we don't see your grandmother very often because she live so far away

  -unless

  24) unless we reduce the use of water and electricity , we will have to pay more this month

  -if

  25) if she doesn't hurry , she will mis the last train

  -unlesss

  Làm hộ mk đi cần gấp !!!@

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM