OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 10 Speaking - Hội thoại Technology and You


Bài học Speaking Unit 5 lớp 10 - Technology and You hướng dẫn các em hỏi và cung cấp thông tin về những phát minh hiện đại cùng với cách sử dụng những thiết bị công nghệ cao.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 10 Speaking Task 1

  • Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Example

A: Can/Could you tell me what a cell phone is used for? (Bạn có thể vui lòng nói cho mình biết điện thoại di động được dùng làm gì không?)

B: Well, it is used to talk to people when you are away from home. (À, nó được dùng để nói chuyện với mọi người khi bạn ở xa nhà.)

  • Now make similar conversations, using the prompts below. (Bây giờ tạo các cuộc hội thoại tương tự, sử dụng các gợi ý bên dưới đây.)

Guide to answer

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it's used to listen to the news and various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages ...

A: What about TV?

B: It's used to watch news, performances and shows, and live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It's used to send or receive letters and pictures quickly.

A: It's wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want to keep the air in their rooms cool, cold or hot when it's hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

2. Unit 5 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have to use some verbs more than once.) (Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu dưới đây. Dùng từ trong khung. (Bạn sẽ phải dùng một số động từ nhiều hơn một lần.))

transmit     receive     make     process     store     send     hold     design

Information tachnology is very useful to our lives. It allows us to:

1. ______ very large amounts of information,

2. ______ information quickly,

3. ______ information as soon as we receive it.

With the development of information technology we can now:

4. ______ messages from one computer to another,

5. ______ long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,

6. ______ use of central stores of information,

7. ______ TV programmes to other countries,

8. ______ TV programmes from other countries,

9. ______ houses, bridges, gardens and buildings.

Guide to answer

Information technology is very useful lo our lives. It allows us to: (Công nghệ thông tin là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta:)

1. store     2. transmit     3. process

With the development of information technology we can now: (Với sự phát triển của công nghệ thông tin, bây giờ chúng ta có thể:)

4. send     5. hold     6. make

7. send     8. receive     9. design

3. Unit 5 Lớp 10 Speaking Task 3

Look at the ideas in Task 2, and then rank them in order of importance. Give reason(s). (Nhìn vào những ý ở trong Bài tập 2, và sau đó xếp hạng chúng về tính quan trọng. Đưa ra lý do.)

Guide to answer

1. Receive or send information quickly. (Nhận và gửi thông tin một cách nhanh chóng.)

2. Store very large amounts of information. (Lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.)

3. Process all information as soon as we receive it. (Xử lý tất cả thông tin ngay khi chúng ta nhận được.)

4. Hold long distance meetings in which the participants can see each other on screen. (Quản lý và tổ chức các hội nghị xa khoảng cách mà ở đó các thành viên tham dự có thể nhìn thấy lẫn nhau trên màn hình.)

4. Design houses, bridges, gardens and buildings. (Thiết kế nhà, cầu, vườn và các tòa nhà.)

5. Make use of central store of information. (Sử dụng bộ lưu trữ thông tin trung tâm.)

6. Send messages from one computer to another. (Gửi thông điệp từ máy tính này tới máy tính khác.)

7. Send or receive TV programmes to or from other countries. (Gửi hoặc tiếp nhận các chương trình truyền hình tới hoặc từ các quốc gia khác.)

4. Unit 5 Lớp 10 Speaking Task 4

Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. (Làm việc theo cặp. Nói về cách sử dụng của công nghệ thông tin. Sử dụng thông tin ở trên.)

Guide to answer

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because

    - it helps us store ...

    - it allows us to transmit ..../ process ....

C: Yes, I think so because

    - it helps us send ...

    - it allows us to make ..../hold ....

  • Ví dụ mẫu

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, ...

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 5 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Speaking.

Như vậy các em vừa xem qua bài học Speaking Unit 5 tiếng Anh lớp 10 - Technology and You, trong quá trình thực hành hội thoại có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!
 

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON