OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 10 Reading - Bài dịch Technology and You


Bài học Reading Unit 5 lớp 10 - Technology and You hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu nội dung về vai trò và lợi ích của máy tính trong đời sống ngày nay.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 5 Lớp 10

Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered item with one of the words or phrases in the box. (Làm việc theo cặp. Nhìn hình minh họa các phần khác nhau của một hệ thống máy tính. Ghép mỗi phần đã được đánh số với một trong các từ hoặc cụm từ trong khung.)

Guide to answer

1. D 2. E 3. G 4. C

5. A 6. F 7. B 8. H

2. While You Read Unit 5 Lớp 10

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 1

The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ ở A xuất hiện trong bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa của chúng ở B.)

A B

1. magical

2. places of scenic beauty

3. interact

4. software

5. hardware

a. link or act on each other

b. programmes performed by the computer

c. in a strange or mysterious way

d. the physical part of the computer system

e. places where the scences are interesting and beautiful

 

Guide to answer

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 - d

magical: thần diệu, kì diệu

places of scenic beauty: danh lam thắng cảnh

interact: tương tác

software: phầm mềm

hardware: phần cứng

2.2. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 2

Decide which of the three options below is the best title for the passage? (Quyết định xem lựa chọn nào trong 3 lựa chọn dưới đây là tiêu đề thích hợp nhất cho đoạn văn?)

A. The Computer - A New Invention (Máy tính - Một phát minh mới)

B. The Computer Has Become Part of Our Life (Máy tính trở thành một phần trong cuộc sống)

C. What Can the Computer Do? (Máy tính có thể làm được những gì?)

Guide to answer

C. What Can the Computer Do? (Máy tính có thể làm gì?)

2.3. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 3

Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi này, sử dụng các gợi ý bên dưới.)

1. What can a computer do to help us in our daily life? (Một chiếc máy tính có thể làm gì để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày?)

2. Why is a computer a miraculous device? (Tại sao máy tính lại là một thiết bị thần diệu?)

Guide to answer

1. It can help US visit shops and places of scenic beauty, pay bills, read books, newspapers, magazines; receive or send e-mail, learn foreign languages and so on.

2. Because it is capable of doing anything you ask it to. It's an accurate calculating machine, an electronic store, a magical typewriter, a personal communicator and a popular means of entertainment.

3. After You Read Unit 5 Lớp 10

Work in pairs. Discuss other uses of the computer in our daily life. (Làm việc theo cặp. Thảo luận những cách dùng khác của máy tính trong đời sống hàng ngày của chúng ta.)

Guide to answer

Besides the above uses, a computer can help us to design in construction, manage the meetings or business affairs, ...

4. Bài dịch Reading Unit 5 Lớp 10

Máy tính đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ có máy tính chúng ta có thể thăm cửa hàng, cơ quan, các danh lam thắng cảnh. Máy tính làm hóa đơn thanh toán tiền. Chúng ta có thể đọc báo và tạp chí xuất bản trên mạng máy tính. Chúng ta có thể nhận và gửi thư đến hầu hết mọi miền của thế giới nhờ vào máy tính. Chúng ta thậm chí có thể học ngoại ngữ bằng máy tính.

Điều gì đã khiến máy tính trở thành một công cụ kỳ diệu đến thế? Mỗi lần chúng ta bật máy tính có cài đặt phần cứng và phần mềm thích hợp, nó có khả năng thực hiện hầu hết bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Nó là một thiết bị tính toán có thể thực hiện rất nhanh các phép tính cộng trừ nhân chia với tốc độ ánh sáng và độ chính xác hoàn hảo.

Máy tính là một thiết bị lưu trữ điện tử quản lý những tập dữ liệu lớn. Nó là chiếc máy chữ thần diệu cho phép bạn đánh máy hay in bất kỳ loại văn bản nào - thư từ, bản ghi nhớ hay đơn xin phép nghỉ. Nó là một công cụ giao tiếp cá nhân giúp bạn tương tác với các máy tính khác và với mọi người trên khắp thế giới. Và nếu bạn thích giải trí, bạn có thể thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử cài trong máy hay nghe nhạc được chơi từ máy tính.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read the following passage. Choose the correct answer - a, b, c, or d.

One step beyond automated machines is the industrial robot, the heart and brain of which is the microcomputer. Unlike most automated machines, indus­trial robots can be programmed to do a variety of tasks that are usually accom­plished by human factory workers. Like their human counterparts, industrial robots can be switched from one job to another and can be programmed to handle new tasks. Thus far, robots have found their greatest use in assembling mechanical components. However, they are swiftly branching from basic as­sembly operations to construction and mining, and their most glamorous use of all, the exploration of oceans and outer space.

1. The author's main purpose in writing this passage is to ..................      

a. describe the industrial robot and its uses.

b. narrate a story about the industrial robot.

c. compare the industrial robot to human factory workers.

d. argue the advantages of the industrial robot.

2. The author's reaction to an innovative form of transportation, such as the electric car, would most likely be ...............                      

     a. positive                      b. negative                   c. confusion                d. surprise

3. The paragraph following this passage would most likely be about.................

a. types and uses of automated machines.

b. how industrial robots are used in exploration.

c. the uses of the microcomputer.

d. how robots assemble mechanical components.

4. This passage would most likely be found in ....................                    

     a. an entertainment magazine.                            b. a medical journal.

     c. a book of short stories.                                   d. a popular science journal.

5. It can be concluded from this passage that.......................                    

a. robots will never replace human factory workers.

b. industrial robots are not as versatile as automated machines.

c. the microcomputer will soon be used in automated machines.

d. additional uses will be found for the industrial robot.

Key

1. a    2. a    3. b    4. d    5. d

ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 5 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Reading Unit 5 tiếng Anh lớp 10 về công nghệ và cuộc sống, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Reading

Câu 2 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
OFF