RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 4 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng Special Education


Bài học từ vựng Vocabulary Unit 4 lớp 10 cung cấp cho các em những từ mới liên quan đến nội dung và chủ đề bài học tiện cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 10

list (n) [list]: danh sách                              

blind (n) [blaind]: mù

deaf (n) [def]: điếc   

mute (n) [mju:t]: câm

alphabet (n) ['ælfəbit]: bảng chữ cái         

work out (v) [wə:k, aut]: tìm ra

message (n) ['mesidʒ]: thông điệp                

doubt (n) [daut]: sự nghi ngờ                          

speacial (adj) ['spe∫l]: đặc biệt  

disabled (adj) [dis'eibld]: tàn tật

dumb (adj) [dʌm]: câm                        

mentally (adv) ['mentəli]: về mặt tinh thần

retarded (adj) [ri'tɑ:did]: chậm phát triển    

prevent sb from doing sth (exp.): ngăn cản ai làm gì                                            

proper (adj) ['prɔpə]: thích đáng      

schooling (n) ['sku:liη]: sự giáo dục ở nhà trường

opposition (n) [,ɔpə'zi∫n]: sự phản đối      

gradually (adv)  ['grædʒuəli]: từ từ

arrive (v) [ə'raiv]: đến   

make great efforts to do sth [greit , 'efət] (exp.): nỗ lực rất nhiều để  làm gì

time – comsuming (adj) ['taim kən'sju:miη]: tốn thời gian                           

raise (v) [reiz]: nâng, giơ

open up (v) ['oupən, ʌp]: mở ra

demonstration (n) [,deməns'trei∫n]: sự biểu hiện

add (v) [æd]: cộng

subtract (v) [səb'trækt]: trừ 

be proud  [praud] of sth (exp.): tự hào về điều gì đó

be different ['difrənt] from sth (exp): không giống cái gì        

Braille (n) [breil]: hệ thống chữ nổi cho người mù

infer sth to sth (exp.) [in'fə:]: suy ra                        

protest (v) ['proutest] phản đối

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Fill each gap with a word from the list below

education, period, contact, provided, escape, away, scheduled, sign, labor, delays

1/ Long _______ are predicted on the motorway because of the accident.

2/ It's a country which places great importance on _______.

3/ May 1st is _______ day in a lot of countries.

4/ The study will be carried out over a six-month _______.

5/ £ is the _______ for the British pound.

6/ I'd hate to lose _______ with my old school friends.

7/ The meeting has been _______ for tomorrow afternoon.

8/ He's welcome to come along, _______ that he behaves himself.

9/ The recent flood has swept _______ the footbridge.

10/ _______ from this window and return to the main menu.

Key

1/ delays          ; 2/ education  ; 3/ labor          ; 4/ period        ; 5/ sign

6/ contact        ; 7/ scheduled ; 8/ provided    ; 9/ away          ; 10/ Escape 

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 4 Lớp 10

Như vậy các em vừa được xem qua bài học về từ vựng Vocabulary Unit 4 tiếng Anh lớp 10 - Special Education, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Vocabulary.

Câu 3 - Câu 7: Xem trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Vocabulary Unit 4 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập trắc nghiệm có điểm nào còn chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • ngữ âm

  236. A) worked B) stopped C) forced
  D) wanted
  237. A) breathe B) breath C) sea
  D) seat
  238. A) think B) thanks C) three
  D) that
  239. A) emit B) erosion C) decree
  D) problem
  240. A) preserve B) conserve C) present
  D) visitor
  241. A) developed B) drained C) washed
  D) conserved
  242. A) women B) wonder C) one
  D) come
  243. A) entrusted B) liked C) distributed
  D) included
  244. A) honest B) house C) hour
  D) heir
  245. A) art B) paper C) lazy
  D) late
  246. A) mountain B) blouse C) ground
  D) soup
  247. A) manure B) pasture C) Adventure
  D) measure
  248. A) supposed B) collected C) Admired
  D) posed
  249. A) quiet B) activity C) title
  D) quite
  250. A) butter B) put C) sugar
  D) push
  251. A) few B) new C) threw
  D) knew
  252. A) pretty B) get C) send
  D) well
  253. A) master B) transitional C) spot
  D) sound
  254. A) dispose B) poisonous C) pollution
  D) Atmosphere
  255. A) pleasure B) lead C) release
  D) unpleasant
  256. A) nitrogen B) fertile C) dirty
  D) oxide
  257. A) transitive B) determine C) keenness
  D) satisfaction
  258. A) occupy B) ready C) puppy
  D) study
  259. A) five B) give C) hire
  D) dive
  260. A) comb B) bomb C) lamb
  D) tomb

  Theo dõi (0)
 • Chọn những từ có phần in nghiêng ko đọc là /ʊ/ or /ɔ:/

  1. commune

  rob

  condition

  follow

  …………………….

  2. organize

  money

  force

  for

  …………………….

  3. sport

  stall

  talk

  shake

  …………………….

  4. sorrow

  employ

  organize

  work

  …………………….

  5. occupation

  opposition

  obligation

  obtain

  …………………….

  6. all

  computer

  water

  born

  …………………….

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA