OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 10 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng Conservation


Bài học Vocabulary Unit 10 tiếng Anh 10 cung cấp từ vựng của toàn bộ bài học cho các em với phiên âm và nghĩa từ đầy đủ, hi vọng sẽ giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ từ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Từ Vựng phần Reading Unit 10 Lớp 10

visit (v) ['vizit]: đi thăm                                                      

 zoo (n) [zu:]: sở thú, vườn bách thú

protect (v) [prə'tekt]: bảo vệ                                              

animal (n) ['æniməl]: động vật

horse (n) [hɔ:s]: ngựa                                                        

leopard (n) ['lepəd]: con báo

flexible (adj) ['fleksəbl]: linh họat, dễ sai khiến

loss (n) [lɔs]: mất                                                               

destroy (v) [di'strɔi]: phá hủy

variety (n) [və'raiəti]: sự đa dạng                                         

species (n) ['spi:∫i:z]: loài

eliminate (v) [i'limineit]: hủy diệt                                       

medicine (n) ['medsn;  'medisn]: thuốc

cancer (n) ['kænsə]: ung thư

heart disease (n) [hɑ:t, di'zi:z]: bệnh tim

constant (adj) ['kɔnstənt]: thường xuyên                               

constantly (adv) ['kɔnstəntli]: liên tục

supply (n) [sə'plai]: nguồn cung cấp                                  

crop (n) [krɔp]: cây trồng

hydroelectric (adj) [,haidroui'lektrik]: thủy điện                    

dam (n) [dæm]: đập nước

hold [hould] back (v): giữ lại                                            

play (v) an important [im'pɔ:tənt] part: giữ một vai trò quan trọng

circulation (n) [,sə:kju'lei∫n] : sự tuần hoàn                         

conserve (v) [kən'sə:v]: giữ lại

run [rʌn] off (v): chảy xiết

take away (v) ['teik ə'wei]: mang theo                                

valuable (adj) ['væljuəbl]: giá trị

soil (n) [sɔil]: đất                                                               

rapid (adj) ['ræpid]: nhanh chóng

frequent (adj) ['fri:kwənt]: thường xuyên                              

flood (n) [flʌd]: lũ,lụt

damage (n) ['dæmidʒ]: sự thiệt hại                                      

threaten (v) ['θretn]: đe dọa

disappearance (n) [,disə'piərəns]: sự biến mất

pass [pɑ:s] a law ( exp): thông qua một đạo luật

concern (v) [kən'sə:n]: quan tâm đến

power of falling ['fɔ:liη] water: năng lượng dòng chảy

electricity (n) [i,lek'trisiti]: điện

get rid of (exp.): hủy bỏ

vegetation (n) [,vedʒi'tei∫n]: cây trồng                                

erosion (n) [i'rouʒn]: sự xói mòn                                          

consequence (n) ['kɔnsikwəns]: hậu qủa, kết quả                 

destruction (n) [dis'trʌk∫n]: sự phá hủy

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 10 Lớp 10

feature (n) ['fi:t∫ə]: đặc điểm                                                

sensitive (a) ['sensətiv]: nhạy cảm

imprision (v) [im'prizn]: giam giữ                                          

against someone’s will [wil] : một cách cưỡng ép.

endangered [in'deindʒəd] species (adj): những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

reconstruct (v) ['ri:kən'strʌkt]: tái tạo                                      

own (v) [oun]: sở hữu

breed (v) [bri:d]: nhân giống                                                

reintroduce (v) [,ri:intrə'djus]: đưa lại

wild (n) [waild]: thiên nhiên hoang dã                                 

gorilla (n) [gə'rilə]: con tinh tinh

policy (n) ['pɔləsi]: chính sách                                             

as natural ['næt∫rəl] an  environment as possible: một môi trường tự nhiên nhất có thể

at times ['taimz]: có những lúc                                            

risky (adj) ['riski]: rủi ro

injure (v) ['indʒə]: làm bị thưong                                          

suffer ['sʌfə] from (v): đau, đau khổ

dangerous (adj) ['deindʒrəs]: nguy hiểm                                

develop (v) [di'veləp]: phát triển

disease (n) [di'zi:z]: bệnh tật, tệ nạn                                     

keeper (n) ['ki:pə]: người gác, người bảo quản

3. Từ Vựng phần Listening Unit 10 Lớp 10

campfire (n) [kæmp, 'faiə]: lửa trại                                         

forester (n) ['fɔristə]: người trồng rừng

awful (adj) ['ɔ:ful]: kinh khủng                                            

spread (v) [spred] lan ra                                                      

late summer (n) [leit, 'sʌmə]: cuối hè

allow (v) [ə'lau]: cho phép                                                   

heap [hi:p] of leaves [li:vz] (n): đống lá

burn (v) [bə:n]: cháy                                                           

camper (n) ['kæmpə]: người cắm trại

put [put] out (v): dập tắt (put-put-put)                               

fire (n) ['faiə]: lửa

cover (v) ['kʌvə]: che, phủ                                                   

earth (n) [ə:θ]: đất, mặt đất

duty (n) ['dju:ti]: nghĩa vụ                                                    

take ( the greatest) care [keə]: hết sức lưu ý

start a fire: gây nên một vụ cháy                                       

careless (a) ['keəlis] vô ý

save (v) someone / something from someone / something : giữ ai đó / vật gì đó khỏi mối nguy hiểm từ ai đó / vật gì

4. Từ Vựng phần Writing Unit 10 Lớp 10

table tennis (n) ['teibl'tenis]: bóng bàn     

free (adj) [fri:]: rảnh, tự do.

take a walk [wɔ:k] (exp.): đi dạo          

for a while: một lúc

disco (n) ['diskou]: vũ hội          

afterwards (adv) ['ɑ:ftəwədz]: sau đó

go to the cinema ['sinimə] (exp.): đi xem phim  

feel [fi:l] – felt [felt] – felt (v): cảm thấy

have a cold drink (exp.): uống một cốc bia lạnh         

chicken soup (n) ['t∫ikin, su:p]: súp gà

sing – sang – sung (v): hát, ca hát       

go to a club [klʌb] (exp.): đi đến câu lạc bộ

some days – off (n): một vài ngày nghỉ          

festival (n) ['festivəl]: lễ hội, ngày hội

spend – spent – spent (v): trải qua, tiêu          

different (adj) ['difrənt]: khác nhau

preparation (n) [,prepə'rei∫n]: sự chuẩn bị

grandparents (n) ['grændpeərənts]: ông bà( nội, ngọai)

weekend (n) ['wi:kend]: ngày nghỉ cuối tuần

together (adv) [tə'geđə]: cùng nhau

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 10 Lớp 10

bee (n) [bi:]: con ong                                                             

cab (n) [kæb]: xe tắc xi

ban (n) [bæn]: sự cấm đoán                                                                       

bright (adj) [brait]: sáng sủa, rực rỡ

bad (adj) [bæd]: xấu, tệ                                                       

pea (n) [pi:]: hạt đậu Hà Lan

pan (n) [pæn - pɑ:n]: xoang, chảo, lá trầu                                                  

provide (v) [prə'vaid]: cung cấp

power (n) ['pauə]: năng lượng, khả năng                              

blouse (n) [blauz]: áo choàng

pollen (n) ['pɔlən]: phấn hoa                                                    

puppy (n) ['pʌpi]: chó con

paper bag (n) ['peipə, bæg]: túi giấy                                       

carpet (n) ['kɑ:pit]: tấm thảm

paint (v) [peint]: sơn, vẽ                                                      

library (n) ['laibrəri]: thư viện

report (v) [ri'pɔ:t]: kể lại, báo cáo, đưa tin.                                    

homeless (adj) ['houmlis]: vô gia cư

grow [grou]– grew – grown (v): trồng                                 

speak  [spi:k]– spoke – spoken (v): nói

invite (v) [in'vait]: mời                                                         

build [bild]– built [bilt] – built (v): xây dựng

start (v) [stɑ:t]: bắt đầu                                                        

late (adj, adv) [leit]: trễ, muộn

audience (n) ['ɔ:djəns]: khán giả, thính giả                                   

photograph (v) ['foutəgrɑ:f ;  'foutəgræf]: chụp ảnh

journalist (n) ['dʒə:nəlist]: nhà báo, ký giả                             

timetable (n) ['taimtəbl]: thời gian biểu

lay [lei]– laid – laid (v): sắp đặt, bố trí.                              

decide (v) [di'said]: quyết định

coconut ['koukənʌt] tree (n): cây dừa                                  

plant (v) [plɑ:nt]: trồng, gieo

prepare (v) [pri'peə]: chuẩn bị                                              

serve (v) [sə:v]: phục vụ, phụng sự

organize (v) ['ɔ:gənaiz]: tổ chức, thiết lập                              

fantastic (adj) [fæn'tæstik]: quái dị, vô cùng to lớn

fresh flower (n) [fre∫,'flauə]: hoa tươi                                    

excellent (adj) ['eksələnt]: xuất sắc, ưu tú

bread roll ['roul] (n): ổ bánh mì                                          

food (n) [fu:d] thức ăn, lương thực

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Fill each gap with a suitable word from the list below

eroded, audience, policy, imprisoned, constantly, eliminated, variety, clean-up, figures, spread

1/ He's _______ changing his mind.

2/ The fire _______ very rapidly because of the strong wind.

3/ The secret to public speaking is to get the _______ on your side.

4/ There are several reclining _______ in the painting.

5/ Wind and rain have _______ the statues into shapeless lumps of stone.

6/ Residents have called for a _______ campaign to keep their streets free from rubbish.

7/ They believe that the European Community needs a common foreign and security _______.

8/ When preparing meals, you need to think about _______ and taste as well as nutritional value.

9/ He was _______ in 1965 for attempted murder.

10/ We _______ the possibility that it could have been an accident.

Key

1/ constantly    ; 2/ spread        ; 3/ audience    ;4/ figures        ; 5/ eroded

6/ clean-up       ; 7/ policy        ; 8/ variety       ; 9/ imprisoned; 10/ eliminated

ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 10 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 10 tiếng Anh lớp 10 về chủ đề bảo tồn thiên nhiên, để mở rộng từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 10 Vocabulary

Câu 2 - Câu 8: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào còn chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON