OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 10 lớp 10 Speaking - Hội thoại Conservation


Bài học Speaking Unit 10 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành nói và thảo luận về kiểu công việc mới để bảo tồn những loài động vật hoang dã trong thiên nhiên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. For what purpose are zoos of the new kind opened? (Loại hình sở thú mới được mở nhằm mục đích gì?)

2. What are their main features? (Đặc điểm chính của chúng là gì?)

Guide to answer

1. They are opened to help endangered species to develop.

2. The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/ habitats.

 • Hướng dẫn dịch đoạn văn

A. Ngày nay các sở thú rất nhạy cảm về những hình ảnh của chúng. Chúng không muốn được xem như những nơi động vật bị nhốt trái ý muốn của chúng. Thay vào đó, chúng được xem như những nơi mà các chủng loại đang gặp nguy hiểm có thể phát triển. Chúng muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên của động vật. Vì thế nơi đó xuất hiện một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts ở Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về chương trình nuôi các động vật đang gặp nguy hiểm và đưa chúng trở lại vùng hoang đã. Sở thú có những con khỉ đột lớn nhất thế giới và chính sách của sở thú là cung cấp môi trường như tự nhiên cho các con thú. Đôi khi điều này có thể nguy hiểm, và một số người giữ vườn bị thương và một người đã bị chết.

2. Unit 10 Lớp 10 Speaking Task 2

Put a tick (V) in the right box to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner. (Tích vào hộp bên phải để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến với bạn học.)

Guide to answer

 • Yes: 
  • animals may have better food.
  • animals may do what they want to.
  • animals may develop.
 • No:
  • ​animals may suffer from dangerous diseases.
  • animals may feel happier.

3. Unit 10 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below: (Làm việc theo nhóm. Thảo luận lợi ích và tác hại của loại hình sở thú mới. Sử dụng gợi ý dưới đây:)

 • the conditions the animals are in (điều kiện của những động vật đó)
 • the money spent on reconstructions of animals' natural environment (số tiền dành cho việc xây dựng lại môi trường sống tự nhiên của động vật)
 • the animals that people can visit (những động vật mà con người có thể tham quan)
 • the dangers that keepers may have  (những nguy hiểm mà người trông coi có thể gặp phải)

Guide to answer

A: I think zoos of new kind are very good for animal. What do you think?

B: I agree with you but I have another opinion. It is very expensive to reconstruct animal's natural environment. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK. It's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

4. Unit 10 Lớp 10 Speaking Task 4

Make group reports, sharing your views with the rest of the class. (Làm báo cáo nhóm, chia sẻ quan điểm của bạn với các bạn trong lớp.)

Guide to answer

I represent for group 5 to share our view about new kind of zoo. We disagree with this because of following reasons.

Firstly, It is very expensive to reconstruct animal's natural environment.

Secondly, the condition in which wild animals live is not so good and comfortable as that in the nature.

Last but not least, keepers can be injured or killed by the animals.

As a result, we shouldn't develop zoo of new kind.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Như vậy các em vừa xem qua bài học Speaking Unit 10 Lớp 10 hướng dẫn về cách thảo luận một vấn đề, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON