ON
ON
YOMEDIA
23NONE
Banner-Video
ADSENSE

Review Unit 3 lớp 10 On screen


Unit 3 On screen xoay quanh chủ đề về phim và những chương trình giải trí hằng ngày trên ti vi. Nhằm giúp các em ôn tập từ vựng, cấu trúc đã học cũng như luyện tập 4 kỹ năng chính: Reading, Listening, Speaking và Writing; HOC247 mời các em tham khảo bài ôn tập Review Unit 3. Chúc các em ôn tập và thực hành tốt nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Review Unit 3 Lớp 10 Reading

Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS).

(Đọc bài khóa bên dưới và khoanh tròn Đúng (T), Sai (F), Không nhắc (DS).)

The Avengers

Superheroes are very popular: people love films like The Amazing Spider Man, Batman Begins, Thor and Captain America. They are all great, but in my opinion The Avengers is the best superhero film because it's different. Superheroes are usually lonely people - they save the world on their own. This isn't how things work in The Avengers. 

Loki is the bad character in the film, and he's also Thor's brother. The film begins when Loki and his powerful army steal the Tesseract. This is a source of energy, and Loki can use it to destroy the Earth. Nick Fury is the good character, and he's also the leader of an organisation called S.H.I.E.L.D. Nick knows that he isn't strong enough to fight against Loki - so he creates a team of superheroes. 

There are a lot of great characters in The Avengers. The final battle scene between the superhero team and Loki's army is the most exciting scene in the film. The script is very clever too, and there are some funny lines for all the characters. 

The idea of putting superheroes together was amazing, and the audience loved it.

1. What makes The Avengers different from other superhero films is its clever script. T F DS 

2. The superheroes in The Avengers are the most powerful. T F DS 

3. Tesseract, a weapon stolen by Loki's team, can be used to destroy the Earth. T F DS 

4. There are a lot of battle scenes in The Avengers. T F DS 

5. Some lines in the script make the audience laugh. T F DS 

6. The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. T F DS

Guide to answer

1. F

What makes The Avengers different from other superhero films is its clever script. (Điều khiến The Avengers khác với các phim siêu anh hùng khác là có kịch bản thông mình.)

Thông tin: They are all great, but in my opinion The Avengers is the best superhero film because it's different. Superheroes are usually lonely people - they save the world on their own. This isn't how things work in The Avengers. (Tất cả chúng đều rất xuất sắc, nhưng tôi nghĩ là Siêu anh hùng Avengers là phim anh hùng xuất sắc nhất vì nó khác biệt. Siêu anh hùng thường đơn độc – họ cứu thế giới một mình. Nhưng chuyện đó không xảy ra trong Avengers.)

2. DS

The superheroes in The Avengers are the most powerful. (Các anh hùng trong The Avengers là những người mạnh nhất.)

3. T

Tesseract, a weapon stolen by Loki's team, can be used to destroy the Earth. (Tesseract, một vũ khí ăn trộm bởi đội của Loki, có thể dùng để phá hủy Trái Đất.)

Thông tin: The film begins when Loki and his powerful army steal the Tesseract. This is a source of energy, and Loki can use it to destroy the Earth. (Bộ phim bắt đầu khi Loki và quân đội hùng mạnh của anh ta cướp lấy Tesseract. Đây là một nguồn năng lượng, và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy Trái đất.)

4. DS

There are a lot of battle scenes in The Avengers. (Có rất nhiều cảnh đánh nhau trong Avengers.)

5. T

Some lines in the script make the audience laugh. (Có vài lời thoại khiến khán giả cười.)

Thông tin: The script is very clever too, and there are some funny lines for all the characters. (Phần kịch bản rất thông mình nữa và tất cả các diễn viên điều có những câu thoại hài hước.)

6. T

The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. (Khán giả thích thú xem các siêu anh hùng hợp tác với nỗ lực giải cứu thế giới.)

Thông tin: The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. (Ý tưởng đem tất cả các siêu anh hùng vào với nhau thật tuyệt vời, và khán giả yêu nó.)

Tạm dịch

Siêu anh hùng Avengers

Siêu anh hùng rất phổ biến: mọi người yêu những bộ phim như Người Nhện: Siêu nhện tái xuất, Huyền thoại Người Dơi, Thần Sấm, và Đội trưởng Mỹ. Tất cả chúng đều rất xuất sắc, nhưng tôi nghĩ là Siêu anh hùng Avengers là phim anh hùng xuất sắc nhất vì nó khác biệt. Siêu anh hùng thường đơn độc – họ cứu thế giới một mình. Nhưng chuyện đó không xảy ra trong Avengers.

Loki là nhân vật phản diện trong phim, và anh ấy cũng là em trai của Thor. Bộ phim bắt đầu khi Loki và quân đội hùng mạnh của anh ta cướp lấy Tesseract. Đây là một nguồn năng lượng, và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy Trái đất. Nick Fury là nhân vật chính diện, và anh ấy cũng là người dẫn đầu của một tổ chức có tên là S.H.I.L.E..D. Nick biết rằng anh ấy không đủ mạnh để đánh lại Loki – nên anh ấy tạo ra một đội siêu anh hùng.

Có rất nhiều anh hùng tuyệt vời trong Avengers. Cảnh trận đấu cuối cùng giữa biệt đội siêu anh hùng và đội quân của Loki là một trong những cảnh gây phấn khích nhất phim. Phần kịch bản rất thông mình nữa và tất cả các diễn viên điều có những câu thoại hài hước.

Ý tưởng đem tất cả các siêu anh hùng vào với nhau thật tuyệt vời, và khán giả yêu nó.

1.2. Review Unit 3 Lớp 10 Listening

You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence.

(Bạn sẽ nghe bốn người nói về sự giải trí. Nối các câu A – E với các đoạn băng 1 – 4. Có một câu bị thừa.)

A. We learn about somebody's life. _____ (Chúng ta học về cuộc sống của ai đó.)

B. The speaker is making an appointment to competitors. _____ (Người nói đang hẹn lịch với người thi đấu.)

C. The speaker is still studying at school. _____ (Người nói vẫn đang học tại trường.)

D. We learn about the history of some popular stories. _____  (Chúng ta học về lịch sử của một số câu chuyện nổi tiếng.)

E. The speaker is describing a festival. ____ (Người nói đang mô tả một lễ hội)

Guide to answer

1. B

2. A

3. D

4. C

Audio Script

1. Can I have your attention please? Could all swimmers taking part in the under-fifteens swimming races please go to reception? We need to know you're here, so please sign in with your coaches. I'd also like to take this opportunity to thank all of you for coming. It's going to be a great day!

2. I'm going to start by telling you how I became interested in film. I've always loved the cinema, and at first I thought I wanted to be an actor. Then I became more interested in what the actors were wearing - all those amazing costumes. I was good at art at school, and I knew that I wanted to study costume design when I left school.

3. Superheroes all began in the late 1930s, when Superman appeared as the first comic-book character with super powers. Many amazing characters followed, including Wonder Woman, who was the first female superhero. In the 1950s, television arrived and superheroes became less popular. But then, in the 1960s, Batman appeared on TV - and everybody loved superheroes again! Today, superheroes are more popular.

4. I'm Marty and formed a rock band, "The Thunder" last year with four other guys from Year 9. You've probably heard us practising after school! We're pretty loud! Unfortunately, Harley, our drummer, moved to Scotland with his family, so now we're looking for a replacement. Please email me if you play drums and you're interested.

Tạm dịch

1. Tôi có thể có sự chú ý của bạn? Tất cả các vận động viên bơi lội tham gia các cuộc đua bơi dành cho lứa tuổi thanh niên dưới 50 tuổi có thể vui lòng đến quầy lễ tân không? Chúng tôi cần biết bạn đang ở đây, vì vậy vui lòng đăng nhập với huấn luyện viên của bạn. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự. Đó sẽ là một ngày tuyệt vời!

2. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói với bạn rằng tôi bắt đầu quan tâm đến phim như thế nào. Tôi luôn yêu thích điện ảnh và ban đầu tôi nghĩ mình muốn trở thành một diễn viên. Sau đó, tôi trở nên quan tâm hơn đến những gì các diễn viên đang mặc - tất cả những bộ trang phục tuyệt vời đó. Tôi rất giỏi nghệ thuật ở trường, và tôi biết rằng tôi muốn học thiết kế trang phục khi rời trường.

3. Các siêu anh hùng đều bắt đầu vào cuối những năm 1930, khi Siêu nhân xuất hiện với tư cách là nhân vật truyện tranh đầu tiên có siêu năng lực. Nhiều nhân vật đáng kinh ngạc theo sau, bao gồm Wonder Woman, nữ siêu anh hùng đầu tiên. Vào những năm 1950, truyền hình đến và các siêu anh hùng trở nên ít phổ biến hơn. Nhưng sau đó, vào những năm 1960, Batman xuất hiện trên TV - và mọi người lại yêu thích các siêu anh hùng! Ngày nay, các siêu anh hùng phổ biến hơn.

4. Tôi là Marty và đã thành lập một ban nhạc rock, "The Thunder" vào năm ngoái cùng với bốn chàng trai khác từ Lớp 9. Bạn có thể đã nghe chúng tôi luyện tập sau giờ học! Chúng tôi khá ồn ào! Thật không may, Harley, tay trống của chúng tôi, đã chuyển đến Scotland cùng gia đình, vì vậy bây giờ chúng tôi đang tìm người thay thế. Vui lòng gửi email cho tôi nếu bạn chơi trống và bạn quan tâm.

1.3. Review Unit 3 Lớp 10 Speaking

Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play.

(Làm việc theo cặp. Đọc phần thông tin đóng vai cho Học sinh A và B. Lập danh sách những ý cho vai của bạn và nghỉ về cách để gợi ý chúng. Sau đó đóng vai.)

Student A: You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest asking someone in your family to drive you there.

(Học sinh A: Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Thảo luận đi sự kiện nào với bạn bên cạnh. Gợi ý nhờ một người trong gia đình lái xe đến đó.)

Student B: You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest taking public transport.

(Học sinh B: Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Thảo luận đi sự kiện nào với bạn bên cạnh. Gợi ý sử dụng phương tiện công cộng.)

Guide to answer

- Go to a music event at a university (Đi dự sự kiện âm nhạc ở một trường đại học.)

- Ask father to drive to the location/ Father is busy (Nhờ bố đưa đến đó. /Bố bận)

- Go to there by bus (Đi đến đó bằng xe buýt.)

1.4. Review Unit 3 Lớp 10 Writing

Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend. Write an informal letter (120-150 words) to them in which you: 

(Tưởng tượng bạn đi đến rạp chiếu phim tối qua và bạn viết thư cho người bạn Anh quốc của bạn. Viết một lá thư thân mật (120 – 150 từ) đến cậu ấy bao gồm:

 • describe the film (mô tả bộ phim)
 • give your opinion of the film (đưa ra ý kiến về bộ phim)
 • make a suggestion to your friend (gợi ý cho bạn xem phim gì)

Guide to answer

Dear John,

Thanks for your letter and sorry I didn't reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last night - Bugs Bunny.

I went with my younger brother because cartoon is our favourite film. The film is very interesting and funny. I like the characters. The soundtracking is great too.

After the film, we went to a lovely coffee shop. Drinks there are delicious.

I hear that next week will be the season of action film in England. Why don’t you go to the cinema and enjoy your favourite Batman series?

Anyway, I'd better go now. Talk to you later.

Love,

Killy

Tạm dịch

Gửi John,

Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.

Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào tối hôm qua  – Bugs Bunny.

Mình đã đi với em trai của mình vì tụi mình rất thích phim hoạt hình. Bộ phim rất thú vị và vui nhộn. Mình thích nhân vật trong phim. Hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt nữa.

Sau khi xem phim, tụi mình đã đi đến một quán cà phê dễ thương. Đồ uống ở đó rất ngon.

Mình có nghe rằng tuần sau sẽ là mùa phim hành động ở Anh? Sao cậu không đến rạp chiếu phim và thưởng thức chùm phim Người Dơi ưa thích của cậu?

Đến lúc mình phải đi rồi. Nói chuyện với cậu sau.

Love,

Killy

ADMICRO

Bài tập minh họa

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

(Đọc đoạn văn dưới đây và quyết định xem các câu nói là ĐÚNG hay SAI?)

Inanimate objects are deployed to endless would-be-scary effect in Annabelle, and it’s not just the supremely creepy doll that is its star.

Set in the late 1960s, the story concerns young married couple John (Ward Horton) and Mia (Annabelle Wallis). Mia is heavily pregnant (and is the character’s name a sly homage to the star of Rosemary’s Baby?), and her husband gifts her with the large-size doll she’s apparently been coveting to complete her collection. That fact that the horrific-looking thing resembles Bette Davis in What Ever Happened to Baby Jane? seems not to concern them in the slightest. Before Mia gives birth, the kindly elderly couple next door is murdered by their wayward daughter Annabelle and her boyfriend, members of a Manson Family-type satanic cult. In the film’s best and most truly terrifying scene, the intruders subsequently break into John and Mia's house, with the male shot dead by police and Annabelle slashing her own throat while clutching the doll.

The understandably rattled couple quickly moves into a creepy apartment building in Pasadena, but the shift in locale doesn't prevent things from inevitably going bump in the night. The doll, which John had dumped in the trash, makes a miraculous reappearance in one of the moving boxes and assumes a place in the infant's bedroom.

Although we never see the doll orchestrating any of the mayhem — it remains steadfastly immobile throughout — Mia is soon subject to a series of increasingly terrifying events, with a pair of neighboring children contributing to the air of dread via some crudely monstrous drawings. Looking for answers in a local bookstore, Mia tells the friendly proprietress (Alfre Woodward) that "I think we’re being haunted by a ghost." Her crisp reply: "Aisle four — follow me."

1. The film “Annabelle” was set in the late 1860s.

2. John gives Mia a large-size doll as a birthday gift.

3. The kindly elderly couple next door passes away before Mia gives birth.

4. John and Mia becomes worried and scared. They move to another flat.

5. John is the one who realizes they are haunted by a ghost.

Key

1. False

Giải thích: Dựa vào câu: “Set in the late 1960s, the story concerns young married couple John (Ward Horton) and Mia (Annabelle Wallis).”.

Dịch: Lấy bối cảnh cuối những năm 60, câu chuyện kể về cặp đôi trẻ mới cưới John (Ward Horton thủ vai) và Mia (Annabelle Wallis thủ vai).

2. True

Giải thích: Dựa vào câu: “Mia is heavily pregnant … and her husband gifts her with the large-size doll she’s apparently been coveting to complete her collection.”.

Dịch: Mia sắp sinh và chồng cô tặng cô 1 con búp bê size lớn cô cực thích để hoàn thành bộ sưu tập của mình.

3. True

Giải thích: Dựa vào câu: “Before Mia gives birth, the kindly elderly couple next door is murdered by their wayward daughter Annabelle and her boyfriend, members of a Manson Family-type satanic cult.”.

Dịch: Trước khi Mia hạ sinh, đôi vợ chồng hàng xóm già tốt bụng bị giết bởi đứa con Annabelle ương ngạnh của họ và bạn trai, thành viên của hội sung bái quỷ Satan theo kiểu gia đình Manson.

4. True

Giải thích: Dựa vào câu: “The understandably rattled couple quickly moves into a creepy apartment building in Pasadena,”.

Dịch: Cặp đôi tất nhiên là lo sợ và nhanh chóng chuyển qua một căn nhà đáng sợ ở Pasadena.

5. False

Giải thích: Dựa vào câu: “Looking for answers in a local bookstore, Mia tells the friendly proprietress (Alfre Woodward) that "I think we’re being haunted by a ghost."”.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ôn tập các nội dung chính sau:

 • Vocabulary: Films and TV programmes; Adjectives to describe films land TV programmes; Aspects of films; Collocations: verb + noun; Social activities
 • Word Skills: Negative adjective prefixes
 • Grammar: Quantity must, mustn't and needn't/ don't have to
 • Listening: Advertising
 • Reading: Video games and health
 • Speaking: Reaching an agreement
 • Writing: An informal letter
 • Culture: Screen exports

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 - Review

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 - Review chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 Chân trời sáng tạo Review - Ôn tập.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 3 - Review Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON