ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Speaking Unit 3 lớp 10 On screen


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo phần Speaking sẽ các em sẽ luyện tập kỹ năng Speaking về một số cụm từ thể hiện sự thỏa thuận và đồng ý trong giao tiếp. Để giúp các em đi sâu vào tìm hiểu bài học bên dưới, HOC247 đã biên soạn một cách chi tiết và rõ ràng theo từng hoạt động trong bài. Chúc các em có được nhiều kiến thức bổ ích trong kỹ năng giao tiếp hằng ngày nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các tấm áp phích? Chúng là những thể loại phim nào? Bạn thích thể loại nào nhất và tại sao?)

Guide to answer

1. a horror film (phim kinh dị)

2. a romantic comedy (hài kịch lãng mạn)

3. a period drama (phim truyền hình)

I like romantic comedy the most because I will see something familiar, hopefully amusing and the music is also amazing. (Tôi thích phim hài lãng mạn nhất vì tôi sẽ thấy một cái gì đó quen thuộc, thú vị và âm nhạc cũng tuyệt vời.)

1.2. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 2

Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer.

(Đọc Chiến thuật Nói và đề bài bên dưới. Suy nghĩ ra 3 danh từ và 3 tính từ mà bạn có thể sử dụng trong câu trả lời của bạn.)

Speaking Strategy

In the exam, (Trong bài thi,)

- read the task in one minute and look carefully at the visuals; (Đọc đề bài trong một phút và nhìn kĩ các bức tranh;)

- write a framework as a guide for you and your partner to follow (talk about the genres available: what you choose and why: where and when you go); (viết dàn ý như một hướng dẫn để bạn và người đồng hành có thể bám theo (nói về những thể loại hiện có, cái bạn chọn và tại sao, khi nào bạn đi và ở đâu);)

- identify key words and phrases that you could use in the conversation. (nhận diện các từ và cụm từ khóa bạn có thể dùng trong bài hội thoại.)

- cooperate with your partner. (hợp tác với người đồng hành của bạn.)

Your British friend is coming to visit you and you are proposing to take him/ her to the cinema. Decide together which of the films in the posters you will see, where and when to meet, and whether to invite any other people.

(Người bạn Anh Quốc của bạn sẽ đến thăm bạn và bạn dự định sẽ dẫn cậu ấy/ cô ấy đến rạp chiếu phim. Cùng nhau quyết định xem bộ phim nào trên các áp phích bạn sẽ xem, gặp nhau ở đâu và khi vào, và liệu có mời ai khác không.)

Tạm dịch

Nouns: film, cinema, evening (Danh từ: phim, rạp chiếu phim, buổi tối)

Adjectives: funny, horror, romantic (Tính từ: vui vẻ, kinh dị, lãng mạn)

1.3. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 3

Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them.

(Đọc các câu hỏi. Sau đó nghe một học sinh thực hiện bài thi và trả lời chúng.)

1. Which film a) does the student want to see. b) does the examiner want to see, and c) do they agree on?

(Bộ phim nào mà a) học sinh muốn xem. b) giám khảo muốn xem, và c) họ đều đồng ý?

2. Did they use any of the words you chose in exercise 2?

(Họ có dùng bất kì từ nào bạn chọn trong bài 2 không?)

3. When and where do they decide to meet?

(Họ quyết định gặp nhau ở đâu và khi nào?)

4. What reason does the examiner give for not wanting to invite Donna?

(Lí do giám khảo đưa ra vì không muốn mời Donna là gì?)

5. Do they decide to invite someone else, or not?

(Họ có quyết định mời ai đó khác hay không?)

Guide to answer

1. a1; b3; c2

2. Yes, they used: romantic, horror, film, cinema, ...

3. At the cinema, at 6:30

4. She doesn't get on very well with Donna.

5. Yes, they decide to invite Tom.

1.4. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 4

Complete the phrases using the word below.

(Hoàn thành các cụm từ sử dụng các từ bên dưới.)

agree   agreed   better   fan   fancy   idea   keen    prefer   rather   settle   stand

Express likes and dislikes

I quite (1) _____.../ I don’t really fancy …

I’m/ I’m not a big (2) _____ of …

I’m/ I’m not (3) _____ on …

I adore …/ I can’t (4) _____ …

Expressing a preference

I’d (5) _____ … I’d (6) _____ (to) …

I think … will be (7) _____/ more fun, etc.

Reaching an agreement

Shall we (8) _____ on …?

OK, I (9) _____.

That’s (10) _____ then.

That’s a great (11) _____.

Guide to answer

Express likes and dislikes (Thể hiện sự thích và không thích)

I quite (1) fancy.../ I don’t really fancy … (Tôi khá thích/ Tôi không thích…)

I’m/ I’m not a big (2) fan of … (Tôi không phải là người hâm mộ của…)

I’m/ I’m not (3) keen on … (Tôi/ Tôi không thích …)

I adore …/ I can’t (4) stand … (Tôi mê/ Tôi không thể chịu nổi…)

Expressing a preference (Thể hiện một sự ưa thích)

I’d (5) rather … I’d (6) prefer (to) … (Tôi thích…)

I think … will be (7) better/ more fun, etc. (Tôi nghĩ … sẽ tốt hơn/ vui hơn v.v)

Reaching an agreement (Đi đến sự đồng thuận)

Shall we (8) settle on …? (Vậy chúng ta quyết định …?)

OK, I (9) agree(Được, tôi đồng ý.)

That’s (10) agreed then. (Điều đó đã được đồng ý.)

That’s a great (11) idea(Đó là một ý kiến tuyệt vời.)

1.5. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 5

Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check.

(Đọc hộp Learn this! Gạch chân tất cả các cụm phụ âm và luyện đọc các từ. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

LEARN THIS! Consonant clusters(Cụm phụ âm)

Consonant clusters, combinations of consonant sounds. can be found at the beginning, at the end or within words. (Cụm phụ âm, sự kết hợp giữa các âm phụ âm, có tìm ở đầu, ở cuối hoặc giữa các từ.)

prefer /pr/ British /br/ agree /gr/ restrict/ std accept /pt/ tasks /sks/

Guide to answer

- shrink /shr/

- twin /tw/

- problem /pr/

- scream /scr/

- adopt /pt/

- address /ddr/

- three /thr/

- next /xt/

- against /st/

- hops /ps/

1.6. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 6

Work in pairs. Read the task below. Agree with your partner and make notes in the chart below. Present your ideas.

(Làm việc theo cặp. Đọc đề bài bên dưới. Đồng ý với bạn của bạn và ghi chú thích trong bảng dưới. Trình bày ý tưởng của bạn.)

You and a group of friends are deciding what to do on the Saturday night after your last exam. Decide on an activity, the type of food you will eat, and where and when you will meet.

(Bạn và một nhóm bạn đang quyết định làm gì vào tối thứ 7 sau kì thi cuối cùng. Quyết định dựa vào một hoạt động, loại đồ ăn sẽ ăn và gặp nhau ở đâu và khi nào.)

Guide to answer

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Complete the sentences with the suitable word in the box (Hoàn thành các câu với từ thích hợp trong hộp)

1. Do you _______ long hair or short hair cats?

2. Would you be _______ in minding my place?

3. I am _______ on sports.

4. I don’t really _______ seeing you.

5. That's a good _______.

Key

1. Do you prefer long hair or short hair cats?

2. Would you be interested in minding my place?

3. I am keen on sports.

4. I don’t really fancy seeing you.

5. That's a good idea.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ ngôn ngữ thể hiện việc bàn luận và đồng ý một vấn đề trong Tiếng Anh như sau:

Express likes and dislikes (Thể hiện sự thích và không thích)

I quite fancy.../ I don’t really fancy … (Tôi khá thích/ Tôi không thích…)

I’m/ I’m not a big fan of … (Tôi không phải là người hâm mộ của…)

I’m/ I’m not keen on … (Tôi/ Tôi không thích …)

I adore …/ I can’t stand … (Tôi mê/ Tôi không thể chịu nổi…)

Expressing a preference (Thể hiện một sự ưa thích)

I’d rather … I’d prefer (to) … (Tôi thích…)

I think … will be better/ more fun, etc. (Tôi nghĩ … sẽ tốt hơn/ vui hơn v.v)

Reaching an agreement (Đi đến sự đồng thuận)

Shall we settle on …? (Vậy chúng ta quyết định …?)

OK, I agree. (Được, tôi đồng ý.)

That’s agreed then. (Điều đó đã được đồng ý.)

That’s a great idea. (Đó là một ý kiến tuyệt vời.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 - Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 Chân trời sáng tạo Speaking - Nói.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 3 - Speaking Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF