ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12 Bài 19

Bài tập Thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12 Bài 19

Từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân năm 1953 - 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Về chính trị:

  • Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt).
  • Thành lập Liên minh Việt - Miên - Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung.
  • Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan rộng.

2. Về kinh tế:

  • Mở rộng cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
  • Đề ra chính sách nhắm chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính ngân hàng, thương nghiệp.
  • Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất để bồi dưỡng sức dân.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế:

  • Tiếp tục cải cách giáo dục, thực hiện phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ xã hội”.
  • Thực hiện cuộc vận động vệ sinh phòng bệnh, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan.
  • Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi trọng. Bệnh xá, bệnh viện, phòng y tế,…được quan tâm xây dựng.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12 Bài 19 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA