YOMEDIA
11AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Giai cấp tư sản Đức
  • B. Giai cấp vô sản Đức
  • C. Những người lãnh đạo Đức
  • D. Giai cấp vô sản quốc tế
  • A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước
  • B. Lật đổ giai cấp tư sản
  • C. Thủ tiêu xã hội tư sản
  • D. Thiết lập sự thống trị của vô sản
 •  

   

   
   
  • A. Mác
  • B. Ăngghen
  • C. Mác và Ăngghen
  • D. Xanh ximông
  • A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa
  • B. Tuyên ngôn của những người cộng sản
  • C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  • D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản
  • C. Về sự phát triển xã hội
  • D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản
  • B. Xây dựng chế độ cộng sản
  • C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản
  • D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa
  • A. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”
  • B. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”
  • C. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”
  • D. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
  • A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó
  • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
  • C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
  • D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân
  • A. Đảng Cộng sản
  • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  • D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
YOMEDIA