OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam?

  bởi Nguyễn Vũ Khúc 22/01/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • - Vì chủ nghĩa Mác-Lê Nin là học thuyết về giải phóng con người tiên tiến nhất, chỉ ra con đường tìm ra biện pháp để giải phóng điều đó, phù hợp với nguyện vọng của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

  - Học thuyết Mác phát hiện và hệ thống các quy luật vận động của thế giới, đặc biệt là quy luật của lịch sử xã hội, để Đảng ta đề ra đường lối đúng đắn.

  - Học thuyết Mác giải phóng con người khỏi sự nô dịch của CNDT, hệ tư tưởng của giai cấp bóc lột, nó giáo dục giác ngộ tập hộp tổ chức quần chúng ĐT cách mạng, đặt quần chúng vào vị trí là lực lượng chân chính sáng tạo ra lịch sử.

  - Tư tưởng HCM là sự vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam, là sự bổ sung và phát triển vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin những vấn đề lý luận ở các nước thuộc địa nửa phong kiến tiến lên CNXH không qua chế độ TBCN, là sự kết tình truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộcta và trí tuệ của thời đại, tạo lên những nhân tố cơ bản bảo đảm cách mạng Việt Nam thắng lợi trước đây, hiện tại và sau này.

  - Thực tiễn cách mạng việt Nam đã chứng minh rằng: đảng ta trung thành và vận dụng đúng đắng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng HCM cho nên cách mạng việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, có những thắng lợi giành được trong điều kiện khó khăn thử thách quyết liệt.

    bởi Việt Long 22/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
MGID
OFF