OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội. Chứng minh sự lựa chọn con đường XHCN ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử của Đảng và nhân dân ta?

  bởi Huong Hoa Hồng 22/01/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1. Sự lựa chọn con đường XHCN ở Việt Nam là một tất yếu của lịch sử của Đảng và nhân dân ta:

  + Đó là sự lựa chọn do lịch sử quy  định và được kiểm ngihệm bằng chính lịch sử (phân tích).

  + Đó là xu hướng khách quan của sự phát triển xã hội loại người, loài người đang chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh trí tuệ (phân tích).

  + Thời đại đang tạo ra những điều kiện và tiền đề vật chất chín muồi cho sự phủ định CNTB để chuyển sang CNCS (phân tích).

  + Đất nước ta có đầy đủ điều kiện bên trong và bên ngoài để thực hiện thắng lợi con đường cách mạng đã được lựa chọn (Phân tích thời cơ, vận hội và nguy cơ thử thách).

  + Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới hơn 10 năm qua đã chứng minh tính đúng đắn của con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn (phân tích).

  2. Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam:

  Về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Đại hội lần thứ VII của Đảng đã xác định: ngày nay nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng thành công CNXH trên đất nước ta với những hình thức, bước đi, cách làm thích hợp.

  Đảng ta đã xây dựng được cương lĩnh cách mạng và định ra đường lối đổi mới đúng đắn, hình thành được những nét chủ yếu quan niệm về xã hội XHCN và con đường xây dựng CNXH ở nước ta. Đây là điều kiện sống còn của cách mạng.

  ( Tham khảo thêm: Trình bày 5 đặc trưng về CNXH mà ta xây dựng, báo cáo chính trị Đại hội VII và những phương hướng và biện pháp xây dựng CNXH)

  * Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay là con đường quá độ, không qua giai đoạn phát triển chế độ TBCN, thực hiện những khâu trung gian, những bước quá độ nhằm rút ngắn sự phát triển lịch sử (đi tắt đón đầu), thực hiện kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Tiến hành CNH-HĐH nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

  3. ý nghĩa:

  + Thấy được sự nghiệp cách mạng XHCN Việt Nam vĩ đại nhất định thắng lợi, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm. Đồng thời thấy được tính chất phức tạp, khó khăn của quá trình cách mạng. Phân tích được các nguy cơ, thử thách để có lập trường kiên định vững vàng.

  + Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đổi mới, vai trò trách nhiệm của người cán bộ KHKT quân sự trong sự nghiệp CNH-HĐH.

    bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 22/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
MGID
OFF