ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh

Hoà tan 34,3g hh Ba và Na vào H2O thu được 500ml dd A và giải phóng 7,84 lít H2 (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh

b) Chia A làm 2 phần bằng nhau

Phần 1: Cho tác dụng vs 250ml dd K2SO4 để đủ hết kết tủa Ba trong dd . Tính khối lượng kêat rủa thu được và xác định CM của các chất sau phản ứng

Phần 2: Cho tác dụng vs dd CuCl2 10% . Sau khi kết thúc các phản ứng thu được kết tủa B và dd C

a) Xác định khối lượng dd CuCl2 10% cần dùng

b) Tính C% của các chất có trong dd C biết dd A có D= 1,2 g/ml

  bởi Tuấn Huy 27/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35mol\)

  Ba+2H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2+H2 (1)

  2Na+2H2O\(\rightarrow\)2NaOH+H2 (2)

  - Gọi số mol Ba là x, số mol Na là y, ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}137x+23y=34,3\\x+\dfrac{1}{2}y=0,35\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=0,2 và y=0,3

  \(\%Ba=\dfrac{0,2.137.100}{34,3}\approx80\%\)

  %Na\(\approx\)20%

  - Dung dịch A gồm: Ba(OH)2 0,2 mol và NaOH 0,3mol

  \(Ba\left(OH\right)_2+K_2SO_4\rightarrow BaSO_{4_{ }}+2KOH\)(3)

  \(n_{BaSO_4}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1mol\)

  \(m_{BaSO_4}=0,1.233=23,3g\)

  - Sau phản ứng (3) có:0,15mol NaOH và 0,2 mol KOH

  \(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,15}{0,5}=0,3M\)

  \(C_{M_{KOH}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2M\)

  \(Ba\left(OH\right)_2+CuCl_2\rightarrow BaCl_2+Cu\left(OH\right)_2\)(4)

  \(2NaOH+CuCl_2\rightarrow2NaCl+Cu\left(OH\right)_2\)(5)

  - Theo PTHH (4) và (5) ta có:

  \(n_{CuCl_2}=n_{Ba\left(OH\right)_2}+\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,1+\dfrac{1}{2}.0,15=0,175mol\)\(m_{dd_{CuCl_2}}=\dfrac{0,175.135.100}{10}=236,25g\)

  - Dung dịch C có: BaCl2 0,1 mol và NaCl 0,15 mol

  \(m_{dd}=\dfrac{1}{2}m_{dd_A}+m_{dd_{CuCl_2}}-m_{Cu\left(OH\right)_2}\)

  \(m_{dd}=\dfrac{1}{2}.500.1,2+236,25-0,175.98=519,1g\)

  \(C\%_{BaCl_2}=\dfrac{0,1.208.100}{519,1}\approx4\%\)

  \(C\%_{NaCl}=\dfrac{0,15.58,5.100}{519,1}\approx1,7\%\)

    bởi Đặng Thế Vĩ 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA