RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Trong quá trình tổng hợp ammoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% so với áp suất lúc ban đầu. biết nhịệt độ của phản ứng được giữa không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp ban đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Xét hỗn hợp ban đầu 1 mol N2 và 3 mol H2. Đặt số mol N2 tham gia phản ứng là x mol.

                             N2   +  3H2 ⇔  2NH3

Trước phản ứng:       1         3           0

Phản ứng:                 x         3x          2x

Sau phản ứng:        (1-x)     (3-3x)     2x

Áp suất của hệ lúc đầu là: P1 = 10P, theo đề bài áp suất giảm 10% ⇒ áp xuất của hệ sau là P2 = 9P

Trước phản ứng ta có: P1V1 = n1RT1 (1)

Sau phản ứng: P2V2 = N2RT2 (2)

Bình kín và nhiệt độ không đổi, lấy (1) chia (2) ta được:

\(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \to \frac{{10P}}{{9P}} = \frac{{1 + 3}}{{(1 - x) + (3 - 3x + 2x)}}\)

→ x = 0,2

Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng: NH3 0,4 mol, Ndư 0,8 mol;H2 dư 2,4 mol.

Tính phẩn trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp sau phản ứng:

\(\begin{array}{l}
\% {V_{N{H_3}}} = \frac{{0,4}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 11,11\% \\
\% {V_{{N_2}}} = \frac{{0,8}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 22,22\% \\
\% {V_{{H_2}}} = \frac{{2,4}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 66,67\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA