OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây ?

  • A. 
   Số lượng các loài. 
  • B. 
   Số lượng các cá thể trong mỗi loài. 
  • C. 
   Môi trường sống của mỗi loài. 
  • D. 
   Tất cả các phương án đưa ra. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở số lượng các loài, số lượng các cá thể trong mỗi loài và môi trường sống

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF