OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

  • A. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  • B. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  • C. 
    Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.
  • D. 
   Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF