RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng?

  • A. 
   N2 thể hiện tính khử khi tác dụng với H2, kim loại.
  • B. 
   N2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với Cu.
  • C. 
   N2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với O2.
  • D. 
   N2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại mạnh và hiđro, thể hiện tính khử khi tác dụng với O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tác dụng với kim loại mạnh và hiđro → N2 thể hiện tính oxi hóa

  Tác dụng với O→   N2 thể hiện tính khử

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10009

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA