RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence

  Câu hỏi:

  I _______ be at the meeting by 10:00. I will probably _______ take a taxi if I want to be on time.

  • A. 
   must/ have to
  • B. 
   may/must
  • C. 
   should/needn't
  • D. 
   mustn't/ shouldn't

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 2166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA