OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z=2–3i\). Tìm môđun của số phức \(\omega = 2z + \left( {1 + i} \right)\overline z\).

  • A. 
   \(\left| \omega \right| = 4\)
  • B. 
    \(\left| \omega \right| = 2\sqrt 2\)
  • C. 
    \(\left| \omega \right| = \sqrt {10}\)
  • D. 
    \(\left| \omega \right| = 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{w}} = 2z + (1 + i)\bar z\\
   = 2(2 - 3i) + \left( {1 + i} \right)\left( {2 + 3i} \right)\\
   = 4 - 6i + 2 + 3i + 2i + 3{i^2}\\
   = 4 - 6i + 2 + 3i{\rm{ + }}2i - 3 = 3 - i\\
   \Rightarrow \left| {\rm{w}} \right| = \sqrt {9 + 1}  = \sqrt {10} 
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 1083

Loại bài Bài tập

Chủ đề Số phức

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF