ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ mạch điện kín như hình vẽ: Trong đó mỗi nguồn có \(\xi  = 3.3\;V,r = 0.06\;\Omega \). 

  Trên đèn bóng Đ1 có ghi 6V – 3W; bóng đèn Đ2 ghi 2.5V – 1.25W. Điều chỉnh \(\mathop R\nolimits_{b1} \) và  \(\mathop R\nolimits_{b2} \) sao cho Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Tính giá trị  \(\mathop R\nolimits_{b1} \)

  • A. 
   \({0,45\Omega }\)
  • B. 
   \({0,48\Omega }\)
  • C. 
   \({0,29\Omega }\)
  • D. 
   \({0,72\Omega }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn: 

  \(\begin{array}{l}
  {\xi _b} = \;2\xi  = \;6,6\;V;\;\\
  {\rm{ }}{r_b} = \;2r = 0,12\;\Omega \;
  \end{array}\)

  Cường độ định mức và điện trở của bóng đèn 1: 

  \(\begin{array}{l}
  \mathop I\nolimits_{dm1}  = \frac{{\mathop P\nolimits_{dm1} }}{{\mathop U\nolimits_{dm1} }} = 0,5A;\;\\
  \mathop R\nolimits_{d1}  = \frac{{\mathop U\nolimits_{dm1}^2 }}{{\mathop P\nolimits_{dm1} }} = 12\Omega 
  \end{array}\)

  Cường độ định mức và điện trở của bóng đèn 2: 

  \(\begin{array}{l}
  \mathop I\nolimits_{dm2}  = \frac{{\mathop P\nolimits_{dm2} }}{{\mathop U\nolimits_{dm2} }} = 0,5A;\;\\
  \mathop R\nolimits_{d2}  = \frac{{\mathop U\nolimits_{dm2}^2 }}{{\mathop P\nolimits_{dm2} }} = 5\Omega 
  \end{array}\)

  Để đèn sáng bình thường thì: 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{\rm{ }}{I_1} = {\rm{ }}{I_{dm1}}\;;\;}\\
  {{\rm{ }}{I_2} = {\rm{ }}{I_{dm2}} = {\rm{ }}{I_{Rb2}};}\\
  {{\rm{ }}{U_{BC}} = {\rm{ }}{U_1} = {\rm{ }}{U_2} = {\rm{ }}{U_{dm1}} = 6V}
  \end{array}\)

  Khi đó:

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{ }}{I_{BC}} = {\rm{ }}{I_{dm1}}\; + {\rm{ }}{I_{dm2}}\\
   = {\rm{ }}{I_1}{\rm{ }} + {\rm{ }}{I_2} = 1A\\
   = {\rm{ }}{I_{AB}} = {\rm{ }}{I_{AC}} = I
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {\rm{ }}{U_{AC}} = {\rm{ }}{I_{AC}}.{\rm{ }}{R_{AC}}\\
   = {\xi _b} - {\rm{ }}{I_{AC}}.{r_b} = 6,48V
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \;{\rm{ }}{U_{AB}} = {\rm{ }}{U_{AC}} - {\rm{ }}{U_{BC}} = 0,48V}\\
  { \Rightarrow \;{\rm{ }}{R_{AB}} = {\rm{ }}{R_{b1}} = \frac{{{\rm{ }}{U_{AB}}}}{I} = 0,48\Omega }
  \end{array}\)

  Vậy, \({{R_{b1}} = 0,48\Omega }\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11607

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA