RANDOM
AMBIENT

Một số bài tập trắc nghiệm Chương 1 Hình học 6 năm 2019

29/02/2020 577.42 KB 842 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200229/658727053675_20200229_203828.pdf?r=7720
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

 

 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

HÌNH HỌC 6

Câu 1: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:

A. MK + ML = KL                                           B. MK + KL = ML

C. ML + KL = MK                                            D. Một kết quả khác

Câu 2: Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:

A. 8 cm                          B. 4 cm                 C. 6 cm                          D. 2 cm

Câu 3 : Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:   A. 10 cm                               B. 6 cm                 C. 4 cm                          D. 2 cm

Câu 4:  Số đường thẳng đi qua 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hànglà

            A.10                            B.20                           C.35                           D.45

Câu 5 :   Cho hai tia Ax và Ay đối nhau.  Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N          B. Điểm A nằm giữa M và N

C. Điểm N nằm giữa A và M        D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

Câu 6: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A. IM = IN         B. IM + IN = MN        C. IM = 2IN;          D. IM = IN = MN/2

Câu 7 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :

A.  M cách đều hai điểm AB                               B.   M nằm giữa hai điểm A và B

C.  M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B          D.   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 8 : Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:  

 A. 10 cm        B. 6 cm           C. 4cm                        D. 2cm           

Câu 9: Nếu  DG + HG = DH thì :   A. D nằm giữa H và G               B. G nằm giữa D và H        

C. H nằm giữa D và G                       D.   Một kết quả khác

Câu 10  : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:  A. 1          B. 2                 C. 0           D. vô số

Câu 11 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N             B.  Điểm A nằm giữa M và N

C. Điểm N nằm giữa A và M       D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

Câu 12 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:       A.     IM = IN          B.       

            C.        IM + IN = MN                                   D.        IM = 2 IN

Câu 13 : Cho các điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ các điểm trên ?        A. 5                 B. 10               C. 15               D. 20

Câu 10 : Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là:

            A.                     B.                     C.                     D.  

Câu 14. Cho 3 điểm G, H, K thẳng hàng và HG + GK = HK. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?     A. Điểm G nằm giữa hai điểm H và K          B. Điểm H nằm giữa hai điểm G và K

       C. Điểm H nằm giữa hai điểm G và K      D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 15. Điều kiện để M là trung điểm của đoạn thẳng PQ là:

       A. MP = MQ               B. MP + MQ = PQ       C. MP = MQ và MP + MQ = PQ         D. MP =

 

YOMEDIA