RANDOM
AMBIENT

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Ngô Mây

30/06/2020 992.84 KB 191 lượt xem 4 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200630/170825179607_20200630_084912.pdf?r=5244
ANYMIND
Video-Banner

Kì thi HK2 đang ngày càng đến gần, để giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện, Hoc247 đã sưu tầm và biên tập để gửi đến các em Đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có gợi ý đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi HK2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập.

 

 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2019 – 2020

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. twice            B. swim            C. skip           D. picnic

2. A. hat                B. lake              C. cat             D. man

3. A. usually         B. hungry          C. family       D. my

4. A. cook             B. book             C. door          D. look

II. Choose the best answer

1. The Mekong River is ...................river in the world

A. longer           B. long            C. longest             D. the longest

2. ..................... language do you speak? - I speak English.

A. Which           B. Where          C. When             D. How

3. My brother .................... our grandmother next weekend.

A. visit        B. are going to visit         C. is going to visit         D. am visiting

4. How ........... do you watch television? – Every evening.

A. many            B. often              C. much             D. old

5. It’s very hot. Why ...................................go swimming?

A. don’t we       B. not we           C. let us not        D. we don’t

6. What about .............................................by bus?

A. we go           B. going              C. to go              D. go

7. How……………… is a sandwich? - It's 2,000 dong.

A. many            B. much               C. old                D. often

8………….. is the weather like in the summer?

A. What           B. Which             C. How              D. When

III. Give the correct form of each verb in brackets

1. She (watch)…………. TV at the moment

2. Let’s (play)…… ……. video games.

3. My mother (not listen)…… ……. to the radio in the morning.

4. What she (do)……… …. now?

IV. Choose the best word or phrase for each numbered blank

Our country (1) ………. small and very beautiful. It has four seasons in a year. They are spring, summer, fall and winter. It is warm in spring, hot in summer, cool in fall and cold in winter. When (2)………. weather is warm, we often play volleyball, tennis or go fishing. When it is hot, we often (3) ………. camping or go swimming. When it is cool we often play football or go jogging. When the weather is cold, we often play basketball, skip or play video game. Our (4)……….season is autumn because the weather is cool, so it is very good (5)………. our health.

1. A. is               B. are              C. has               D. have

2. A. a                B. it                 C. the               D. an

3. A. goes          B. to go            C. go                D. going

4. A. beautiful   B. favorite        C. like              D. good

5. A. at              B. to                  C. with             D. for

V. Put the words in their correct orders

1. hot / often / when / I/ go swimming / it / is

………………………………………

2. camping / often / do / how / you / go?

………………………………………

3. like / the / weather / spring/ what / is / the / in?

…………………………………………

4. trash / in / don’t / country / the / throw

………………………………………

5. to / let’s / zoo / go/ the /

……………………………………………

-----The End-----

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại (1,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 đ

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

B

D

C

II. Chọn đáp án đúng (2,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

C

B

A

B

B

A

III. Chia động từ trong ngoặc cho đúng (2,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,5 đ

1. is watching

2. play

3. doesn’t listen

4. is she doing

IV. Chọn cụm từ, từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (2,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

C

C

B

A

V. Sắp xếp lại các từ sau để thành câu hoàn chỉnh (2,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm

1. When it is hot, I often go swimming

2. How often do you go camping?

3. What is the weather like in the spring?

4. Don’t throw trash in the country

5. Let’s go to the zoo.

 

---

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề thi HK2 môn Tiếng anh 6 năm 2020 có đáp án  trường THCS Ngô Mây. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh 6 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi HK2 sắp tới .

Chúc các em học tập tốt !

Các em học sinh quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Hòa Hiệp

 
 

 

YOMEDIA