RANDOM
AMBIENT

Đề cương ôn tập HK1 môn Lịch sử 11 năm 2020 Trường THPT Đa Phúc

22/10/2020 864.54 KB 30 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201022/257080967612_20201022_114350.pdf?r=6610
ANYMIND
Video-Banner

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập HK1 môn Lịch sử 11 năm 2020 Trường THPT Đa Phúc. Tài liệu bao gồm 2 phần lý thuyết và bài tập minh họa sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

 

 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Bài 9. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Nước Nga năm 1917 diễn ra 2 cuộc cách mạng đều do Đảng Bôn-sê-vich lãnh đạo nhưng lại có 2 tính chất khác nhau (Tư sản kiểu mới và Vô sản).

- Ý nghĩa và ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cục diện chính trị thế giới và phong trào cách mạng thế giới.

Bài 10. Liên Xô xây dựng CNXH (1921 – 1941)

- Hoàn cảnh, nội dung và tác dụng của chính sách kinh tế mới (NEP).

- Liên Xô xây dựng XHCN (1921 – 1941): Những kế hoạch 5 năm và quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong thời kỳ 1921 – 1941.

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc CTTG (1918 – 1939)

- Trật tự Vec-xai, Oa-sinh-tơn (hoàn cảnh, đặc điểm)

- Khủng hoảng kinh tế thế giới (nguyên nhân, đặc điểm, hệ quả).

Bài 12. Nước Đức giữa 2 cuộc CTTG (1918 – 1939)

- Tình hình nước Đức trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933)

- Nước Đức trong những năm 1933 – 1939.

Bài 13. Nước Mĩ giữa 2 cuộc CTTG (1918 – 1939)

- Tình hình nước Mĩ trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933)

- Cuộc cải cách của Tổng thống Ru-dơ-ven

II. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc CTTG thứ nhất 1914-1918 như thế nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

B. Đầy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.

C. Tham chiến một cách có điều kiện.                      

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.

Câu 2. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là?

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.          

B. Cách mạng vô sản.

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.        

D. Cách mạng văn hóa.

Câu 3. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917 là gì?

A. Khởi nghĩa từng phần.       

B. Biểu tình thị uy.                

C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 4. Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là?

A. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.  

B. Quân đội cũ nổi dậy chống phá.

C. Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga. 

D. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

Câu 5. Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế quân chủ chuyên chế.                                 

B. Thể chế Cộng hòa.                                                   

C. Thể chế quân chủ lập hiến.

D. Thể chế Xã hội chủ nghĩa.

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911.

B. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin 7/1920.

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 12/1920.

D. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh

Câu 7. “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?

A. Cách mạng DTDC ND Trung Hoa                           

B. Cách mạng Tư sản Pháp.                                          

C. Cách mạng Tháng Mười Nga.

D. Cách mạng Tháng Hai ở Nga.

Câu 8. Trên tờ báo sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng XHCN”.  Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai?

A. Phiden Catxtro.            

B. Mao Trạch Đông.                  

C. Lenin.            

D. Các Mác.

Câu 9. Ý nghĩa cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nước Nga thực hiện là

A. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt.

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.

C. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

D. Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân.

Câu 10. Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì

A. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.

B. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNXH trước thời hạn.

C. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn.

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941.

Câu 11. Tại sao để thực hiện xd CNXH nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp hoá ?

A. Công nghiệp hoá thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ.

B. Công nghiệp hoá sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên Xô.

C. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô trở thành cương quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.

D. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.

Câu 12. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vượt  thời gian chứng tỏ điều gì ?

A. Đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây dựng CNXH.

B. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Liên Xô đã trở thành 1 cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.

D. Liên Xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hoá đất nước.

Câu 13. Từ 1922 đến1933 nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô điều này chứng tỏ 

A. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn.

B. khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

C. mâu thuẫn giữa TBCN và XHCN đã chấm hết.

D. các nước đế quốc đã nể sợ Liên xô.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau :

«  Tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên Xô là (1) về mọi mặt và (2) của các dân tộc, sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dựng thành công CNXH. »

A. (1) sự bình đẳng, (2) quyền tự quyết.                               

B. (1) sự nhất trí ,(2) quyền dân tộc.                                    

C. (1) sự hợp tác, (2) quyền độc lập.

D. (1) sự cộng tác, (2) quyền dân chủ. 

 

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 15 đến câu 51 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

III. TỰ LUẬN

Câu (1). Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.

Câu (2). Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

Câu (3). Trình bày hoàn cảnh ra đời của Chính sách kinh tế mới  ( NEP ) ?

Câu (4). Nêu những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới ( NEP ) ?

Câu (5). Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên ?

Câu (6). Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922- 1933 ? Những thành tựu đó chứng tỏ điều gì ?

Câu (7). Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới và Việt Nam ?

Câu (8). Trình bày nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Rút ra nhận xét về hậu quả của cuộc khủng hoảng đối với các nước tư bản.

Câu (9). Vân dụng kiến thức về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ để giải thích biểu đồ tỉ lệ người thất nghiệp và biểu đồ thu nhập quốc dân ở nước này (SGK Lịch sử 11/71, 72) trong thập niên 20, 30 thế kỉ XX

Câu (10). Trong những năm 1933-1939, Chính phủ Hit-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào? Đánh giá hậu quả của việc thực hiện những chính sách đó.

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập HK1 môn Lịch sử 11 năm 2020 Trường THPT Đa Phúc. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

YOMEDIA