RANDOM
AMBIENT

Đề cương ôn tập hè Tiếng Anh lớp 8 Thí điểm

13/06/2019 598.51 KB 1050 lượt xem 33 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190613/991262364426_20190613_144239.pdf?r=8855
ANYMIND
Video-Banner

Để giúp các em củng cố kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 (thí điểm), HOC247 gửi đến các em một số bài tập bổ trợ ngữ pháp trong chương trình học. 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

I: Vocabulary:

Học thuộc từ mới thuộc 12 đơn vị bài học trong sách giáo khoa, sách bài tập và các từ liên quan đến các chủ đề (Unit 1-Unit 12)

Pronunciation: trọng âm với từ 2 âm tiết, 3 âm tiết, ….

II: Grammar:

Nắm vững cách sử dụng các thì: các loại câu bị động tường thuật các mệnh đề với because, although,….điều kiện,…

III: Skills:

Luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và làm các bài tập ngữ pháp liên quan đến các chủ đề, nội dung trong chương trình.

Hình thành thói quen tự học Tiếng Anh, học thường xuyên tăng cường kĩ năng giao tiếp.

IV. Practice:

Test 1

  1. Phonetic: Find the word with the diffirent stress parten.
  1. A. Terrific                   B.Arabic                      C.statistic                    D.cosmetic
  2. A.arithmetic                B.geographic               C.energetic                  D.economic
  3. A.hurricane                 B.tornado                    C.volcano                    D.eruption
  4. A.translator                 B.director                    C.editor                       D.spectator
  5. A.consumer                 B.performer                 C.shopkeeper              D.believe
  1. Circle the best answer:
  1. Moonsoon rains across Thailand …………….. millions of people in 61 provinces.

A.has affected                  B.have affected                      C.have effect  D.have influence

2.Typhoon Hayan made the damage and ………… of life became great in the Philippines.

A.lose                                B.loses                         C.losing                       D.loss

3.Another name of Wales is …………

A.Saxon                            B.Celtic                                   C.Cymru                     D.Gaile

4.You can see ………. on the Canadian national flag.

A.the maple leave B.the red leave                        C.the rose                    D.the oak

5.A ……… is sudden flooding that occurs when water rises quickly within several hours of a heavy rain

A.quick flood                    B.rapid flood              C.flash flood   D.hot flood

6.A study shows that teenagers use text messaging to communicate with their friends more than ……….

A.to send email                 B.to write letters                     C.emailing                   D.texting

7.The ………. communication services, along with chat rooms, continue to be an important part of children’s online interactions.

A.online                            B.offline                                  C.direct                       D.phone

8.During the next 24 hours, the storm will be moving north, around 10 km per hour and is expected to ………….. the southeastern part of China’s Guangdong Province.

9.I’ve ………….. an idea about our environment project.

A.led to                             B.come up with                       C.given                        D.caused

10.Let’s take some pictures of the factory and the lake to ………….. our presentation

A.illustrate            B.improve                               C.enlarge                     D.protect

{-- Xem đầy đủ tại Xem online hoặc Tải về --}

Trên đây là một số bài tập trích dẫn trong tài liệu bổ trợ ngữ pháp tiếng anh lớp 8. Để xem đầy đủ các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao. 

 
 

 

YOMEDIA