RANDOM
AMBIENT

Bài tập chuyên đề Sự điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Ông Ích Khiêm

26/10/2020 746.08 KB 11 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/927759098953_20201026_100417.pdf?r=8997
ANYMIND
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập chuyên đề Sự điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Ông Ích Khiêm. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ SỰ ĐIỆN LI MÔN HÓA HỌC 11 NĂM 2020 TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM

Câu 1. Viết PT điện li của các chất sau:

a. HNO3, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, Na2CO3, BaCl2, NaHCO3, H2S.

b. CuSO4, Na2SO4 , Fe2(SO4)3, NaHPO4, Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4, HF.

Câu 2. Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) khi trộn lẫn các chất sau:

a. dd HNO3 và CaCO3 ­                     

b. dd KOH và dd FeCl3          

c. dd H2SO4 và dd NaOH                  

d. dd Ca(NO3)2  và dd Na2CO3          

e. dd NaOH và Al(OH)3                    

f. dd Al2(SO4)3  và dd NaOHvừa đủ

g. dd NaOH và Zn(OH)2                    

h. FeS và dd HCl                   

i. dd CuSO4 và dd H2S                      

k. dd NaOH và NaHCO3                   

l. dd NaHCO3 và HCl                        

m. Ca(HCO3)2 và HCl

Câu 3. Nhận biết dung dịch các chất sau bằng phương pháp hóa học.

a. NH4NO3, (NH4)2CO3, Na2SO4, NaCl.

b. NaOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3

c. NaOH, H2SO4, BaCl2, Na2SO4, NaNO3 (chỉ dùng thêm quỳ tím).

Câu 4. Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn của các phản ứng sau

a. Ba2+ + CO32- → BaCO3

b. NH4+ + OH- → NH3 + H2O                                 

c. S2-     +   2H+   →  H2S↑                                          

d. Fe3+  + 3OH-  → Fe(OH)3

e. Ag+   +    Cl-  →  AgCl↓                                    

f. H+      +    OH-  → H2O

Câu 5. Viết PT dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dd theo sơ đồ sau:

a. Pb(NO3)2   +     ?  →  PbCl2↓    +      ?  

b. FeCl3        +      ?   → Fe(OH)3   +     ?

c. BaCl2       +       ?  →  BaSO4↓   +    ?

d. HCl        +         ?   → ?        +     CO2↑     +     H2O

e. NH4NO3   +      ?   →  ?        +     NH3↑     +     H2O

f. H2SO4      +       ?    →  ?       +     H2O

Câu 6. Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau

a. dd NaOH 0,1M                              

b. dd BaCl2 0,2 M                  

c. dd Ba(OH)2 0,1M

Câu 7. Hòa tan 20 gam NaOH vào 500 ml nước thu được dung dịch A.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch A.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M để trung hòa dung dịch A.

Câu 8. Trộn 100 ml dung dịch NaOH 2M với 200 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch C.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch C.

b. Trung hòa dung dịch C bằng 300 ml dung dịch H2SO4 CM. Tính CM.

Câu 9. Trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch D.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch D.

b. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 10. Tính pH của các dung dịch sau

a. NaOH 0,001M                               

b. HCl 0,001M

c. Ca(OH)2 0,0005M                          

d. H2SO4 0,0005M

Câu 11. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch A.

b. Tính pH của dung dịch A.

Câu 12. Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0.1M với 100 ml dung dịch KOH 0.1M thu được dung dịch D.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch D.

b. Tính pH của dung dịch D.

c. Trung hòa dung dịch D bằng dung dịch H2SO4 1M. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng.

Câu 13. Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0.1M và KOH 0.1M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch H2SO4 0.2M thu được dung dịch A.

a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch A.

b. Tính pH của dung dịch A.

Câu 14. Dung dịch X chứa 0.01 mol Fe3+, 0.02 mol , 0.02 mol  và x mol .

a. Tính x.

b. Trộn dung dịnh X với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0.3 M thu được m gam kết tủa và V lít khí (đktc). Tính m và V.

Câu 15. Trộn 100 ml dung dịch FeCl3 0.1M với 500 ml dung dịch NaOH 0.1 M thu được dung dịch D và m gam kết tủa.

a. Tính nồng độ các ion trong D.

b. Tính m.

Câu 16. Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A. Tính pH của dd A

Câu 17. Trộn lẫn 100ml dd HCl 0,03M với 100 ml dd NaOH 0,01M được dd A.

a. Tính pH của dd A.

b. Tính thể tích dd Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A

Câu 18. Trộn lẫn 100ml dd K2CO3 0,5M với 100ml dd CaCl2 0,1M.

a. Tính khối lượng kết tủa thu được.

b. Tính CM các ion trong dd sau phản ứng.

Câu 19. Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml  dung dịch NaOH  có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2.  Số  mol của dung dịch HCl ban đầu là bao nhiêu?

Câu 20. Chia 19,8 gam Zn(OH)2 thành hai phần bằng nhau:

a. Cho 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào phần một. Tính khối lượng muối tạo thành.

b. Cho 150 ml dung dịch NaOH 1M vào phần hai. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 21. Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp A gồm H2SO4 0,015M; HCl 0,03M; HNO3 0,04M. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,2M để trung hòa hết 200ml dung dịch A.

Câu 22. Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp X gồm Ba(OH)2 0.015M; NaOH 0.03 M; KOH 0.04M. Tính thể tích dung dịch HCl 0.2M để trung hòa dung dịch X.

Câu 23. Cho dung dịch A gồm 2 chất HCl và H2SO4. Trung hoà 1000 ml dung dịch A thì cần 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch tạo thành thì thu được 12,95 gam muối.

a. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch A.          

b. Tính pH của dung dịch A.

Câu 24. Cho 200 ml dung dịch gồm MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45M; và HCl 0,55M tác dụng hoàn toàn với V lít dung dịch C gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M. Hãy tính thể tích V để được kết tủa lớn nhất và lượng kết tủa nhỏ nhất? Tính lượng kết tủa đó?

Câu 25. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính a.      

....

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Bài tập chuyên đề Sự điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Ông Ích KhiêmĐể xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại sau đây:

 
 

 

YOMEDIA