OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 8 mới Unit 4 Project - Kỹ năng nhóm


Để giúp các em tìm hiểu về những sự thay đổi của phong tục truyền thống từ xưa đến nay, mời các em tham khảo bài học Unit 4 "Our Customs And Traditions" Tiếng Anh lớp 8 mới phần Project.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Customs and traditions: How they have changed? (Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?)

1.1. Unit 4 lớp 8 Project

1. Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research. (Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.)

2. Individually, interview an older person (your grandmother or your neighbour) about this custom or tradition. (Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này)

3. Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today. (Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.)

4. Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation. (Trở lại nhóm bạn, so sánh và kết hợp kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.)

5. Give your presentation to the rest of the class. (Đưa ra bài thuyết trình của bạn cho lớp.)

Guide to answer

Today we would like to talk about the tradition of making Chung cake for Tet. For the Vietnamese, Chung cake is a traditional food to express gratitude to their ancestors and homeland. Wrapping Chung cake is an opportunity for family members to gather. Nowadays, in some big cities, the busy lifestyle of modern society prevents people from preparing the cake by themselves. However, they can buy Chung cakes at the market.

Tạm dịch

Hôm nay chúng mình muốn nói về truyền thống làm bánh chưng vào ngày Tết.  Đối với người Việt Nam, bánh chưng là một món ăn để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và quê hương. Gói bánh chưng là cơ hội để các thành viên trong gia đình đoàn tụ. Ngày nay, ở một số thành phố lớn, nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại khiến cho mọi người không có điều kiện tự gói bánh. Tuy nhiên, người ta có thể mua bánh chưng ở chợ.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 4 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 4 Our Customs And Traditions - Project chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 mới Project.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần tìm hiểu sự thay đổi của phong tục và truyền thống từ xưa đến nay và trình bày trước lớp về những gì các em thống kê được.

MGID
ON