RANDOM
RANDOM

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - Study habits

Video-Banner

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Language Focus Unit 5 tiếng Anh lớp 8 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1: Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Our team won the game because we played very_____

  • A. good
  • B. well
  • C. goody
  • D. better
  • A. should
  • B. ought
  • C. need
  • D. has to
  • A. say
  • B. ask
  • C. tell
  • D. said
  • A. work very hard
  • B. worked very hard
  • C. work very hardly
  • D.  worked very hardly
 •  
   
  • A. fast
  • B. slow
  • C. fastly
  • D. lovely
  • A. say
  • B. ask
  • C. told
  • D. tell
  • A. should
  • B. ought
  • C. need
  • D. has to
  • A. good
  • B. well
  • C. better
  • D. best
YOMEDIA