ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 13 lớp 10 Listening - Bài nghe Films and Cinema


Bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành bảng thông tin về kế hoạch xem phim của 2 bạn học sinh.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 13 Lớp 10

How often do you do each of the following? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner's. (Bao lâu em làm mỗi việc sau đây một lần? Tích dấu (✓) vào cột bên phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của em với của bạn cùng học.)

Guide to answer

  often sometimes never
go to the cinema    
watch TV    
listen to the radio    
go dancing    
chat on the Net    
listen to music    

 

2. While You Listen Unit 13 Lớp 10

2.1. Unit 13 Listening Task 1

Listen to the dialogue. What are Lan and Huong planning to do together? (Nghe bài hội thoại. Lan và Hương đang dự định làm gì?)

Guide to answer

They are going to go to the cinema together to see "The Titanic".

2.2. Unit 13 Listening Task 2

Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Guide to answer

  Lan Huong
Mon See a play  
Tue    
Wed   work and go to the singing club
Thu Visit grandparents  
Fri   study Chinese
Sat Work (busy)  
Sun   Go on a picnic

 

2.3. Unit 13 Listening Task 3

Compare your answers with a partner's. On what day can they meet? (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học. Họ có thể gặp nhau vào ngày nào?)

Answer

They can meet on Tuesday.

3. After You Listen Unit 13 Lớp 10

Work in groups. Talk about Lan and Huong's plan for the next week. Use the information you have written on the calendar. (Làm việc nhóm. Nói về kế hoạch của Lan và Hương cho tuần tới. Dùng thông tin em đã viết trên lịch.)

Guide to answer

According to the calendar, we find out what Lan and Huong are planning to do for the next week.

On Monday, Lan is going to see a play with her friend, Tuyet. And on Thursday, she is visiting her grandparents, and on Saturday, she'll be busy working.

Meanwhile on Wednesday, Huong has lots of work to do and she is going to the singing club at night. And on Friday, she is studying Chinese and on Sunday, she's going on a picnic with some of her friends.

4. Tapescript Listening Unit 13 Lớp 10

Lan: Hi, Huong. The Titanic is on at Thanh Tam Cinema next week. Can you go with me on Wednesday?

Huong: Wednesday? Sorry, Lan. I have lots of work to do during the day and I'm going to the singing club at night. Can we go on Thursday, instead?

Lan: I don't think so. I'm going to see a play with Tuyet on Monday. What about Friday?

Huong: Sorry Lan. Friday is not a good time for me. I'm taking Chinese classes on Fridays. How does your weekend look like, Lan?

Lan: Um... I'm busy on Saturday. But I'm free the whole day Sunday.

Huong: I'm going on a picnic to Hoa Lu with some of my friends on Sunday. I'll be back late at night.

Lan: Well, I guess that we just leave ... Uh, wait a second, what day are we both free, Huong?

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

5. Hỏi đáp Listening Unit 13 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chọn mạo từ thích hợp cho mỗi chỗ trống sau

  37. _______ men are often paid more than _________ women for _______ the same job.

  a. Ø – the –the            b. Ø - Ø - the            c. The-the-the               d. Ø - Ø - Ø

  38. At first she was train to be _________ scriptwriter, but later she worked as ________ director assistant in a studio.

  a. a- a                         b. the-the                  c. a-the                         d. the-a

  39. ________ sun gives off ____________ heat and ___________ light.

  a. Ø - Ø - Ø                 b. The-the-a              c. The -. Ø - Ø             d. A-a-a

  40. Are you going to ___________ countryside for __________ week?

  a. A-a                          b. the-a                      c. the-an                     d. the - Ø

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA