OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 12 lớp 10 Writing - Bài viết Music


Bài học Writing Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em viết đoạn văn về tiểu sử một người dựa vào những gợi ý cho sẵn. Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng xây dựng câu dựa vào từ đã cho.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Writing Task 1

Work in pairs. Use the prompts below to make up complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician. (Làm việc theo cặp. Sử dụng các gợi ý dưới đây để dựng các câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

1. He/learn/play/music/when/very young.

2. Scott/learn/play/works/composers/Bach, Beethoven, and Mozart/ as well as/ compose/music.

3. He/quickly/become/famous.

4. His tunes/ be/ wonderful mixture/ classical European and African beats/which/ be/ known as Ragtime.

5. All in all/ he/ write/ 50 piano rags/,/ and be/called/King of Ragtime.

6. Scott Joplin/ die/1917.

Guide to answer

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime.

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the King of Ragtime.

6. Scott Joplin died in 1917.

2. Unit 12 Writing Task 2

Write about the life story of Van Cao, using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Guide to answer

Van Cao was born on November 15th, 1923 in Nam Dinh in a poor workers' family. He started composing music when he was very young. He wrote his first song in 1939, and quickly became famous. In 1944 he wrote Tien Quan Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs and poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 12 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Writing Unit 12 tiếng Anh lớp 10, để củng cố và nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 10 Writing.

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON