OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 KNTT Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

Banner-Video
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.
  • B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
  • C. Sự ngưng tụ là quá trinh chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
  • D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
  • A. Thiếc.
  • B. Nước đá.
  • C. Chì.
  • D. Nhôm.
 •  
   
  • A. chất vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C. thể tích của tất cả các chất rắn đều tăng khi nóng chảy.
  • D. với mỗi cấu trúc tinh thẻ, nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc vào áp suất bên ngoài
  • A. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau
  • B. Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ ấy
  • C. Trong khi đang nóng chảy hoặc đông đặc, thì nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi
  • D. Cả ba câu trên đều sai
 • ADMICRO
  • A. Sự sôi là sự bay hơi trên bề mặt thoáng của chất lỏng.
  • B. Sự sôi là sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng.
  • C. Sự sôi là sự bay hơi cả ở trong lòng chất lỏng lẫn cả trên bề mặt thoáng của nó.
  • D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.
  • A. không phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
  • B. càng lớn nếu nhiệt độ chất lỏng càng cao.
  • C. càng lớn nếu diện tích bề mặt chất lỏng càng lớn.
  • D. phụ thuộc vào áp suất của khí (hay hơi) trên bề mặt chất lỏng.
 • ADMICRO
  • A. ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi là như nhau với mọi chất.
  • B. khi thể tích giảm, áp suất hơi tăng.
  • C. áp suất hơi không phụ thuộc vào nhiệt độ hơi.
  • D. tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ bay hơi.
  • A. chỉ có quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở bên trong chất lỏng.
  • B. nhiệt độ của chất lỏng không đổi.
  • C. chỉ có quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở trên bề mặt chất lỏng.
  • D. nhiệt độ của chất lỏng tăng.
  • A. Thể tích của chất lỏng.
  • B. Gió.
  • C. Nhiệt độ.
  • D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng
  • A. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • D. Không có dạng hình học xác định.
NONE
OFF