RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9

Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.11

Khối lượng Fe2O3 trong quặng: 200 x 30/100 = 60 tấn

Khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng: 60x96/100 = 57,6 tấn

Phương trình của phản ứng luyện gang:

Fe2O+ 3CO → 2Fe + 3CO2

mFe = x gam

x = 57,6x112/160 = 40,32 tấn

Lượng sắt này hoà tan một số phụ gia (C, Si, P, S...) tạo ra gang.

Khối lượng sắt chiếm 95% gang. Vậy khối lượng gang là: 40,32x100/95 = 42,442 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trà Giang

  hỗn hợp X gồm Al2O3,Al ,Cu chia thanh 2 phan

  Phần 1 + 142,1 g dd H2SO4 90% nông, sau khi chất rắn tan hết thu được dd A và 7,728 l khí B dkc. cho 550ml dd Ba(OH)2M vào A thu được kết tủa ,lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 239,88g chất rắn C.

  Phần 2 +dd KOH dư còn lại 3,2 g chất rắn va 4,032 l khi dkc

  tinh m cac chat trong C

  tinh m cac chat trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh dương

  cho S phản ứng hết vs 16,8 g kim loại A có hóa trị 2 . cho h2S04 loãng vào sp thì thu đc 6,72 lít khí ( đk tc ) 

  a ) tìm tên kim loại A 

  b ) tính v khí cl ( đktc ) cần dùng để phản ứng hết vs 16,8 g A 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

   Cho dung dịch HCl vào 6g Mg và MgO thu được 2,24 lít H2 và A
  a) Tính nồng độ %
  b) Tính V HCl 20% khi D= 1,11g

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 8g hỗn hợp Fe và Mg tan hết trong dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48l khí (ĐKTC) 

  a) tìm m Fe và Mg trong hỗn hợp ban đầu

  B)tính nồng độ % của mỗi muối thu được sau phản ứng biết đã đung hết 200g dung dịch HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Hoà tan m(g) hh X gồm Mg và Fe( tỉ lệ mol 7:6) vào dung dich HCl.Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được  dung dich Y, 23,072 lit H2(đktc) và 0,3m(g) chất rắn 

  a) Tính gt của m

  b) Cho Y td với luong dư d d Ba(Oh)2 .Loc kết tua nung trong khong khi den khoi luong khong doi thu duoc a(g) chat ran khan.Tinh a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho 31,3 gam CuO và Fe3O4 trong đó Fe3O4 hơn CuO là 15,2 gam . dùng H2 khử hỗn hợp trên 

  a, tính khối lượng đồng và sắt thu đk 
  b, tính thể tích H2 tham gia tất cả là bao nhiêu lít (đktc)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Khử hoàn toàn 2.4 gam hỗn hợp gồm CuO và FexOy cùng số mol như nhau bằng H2 thu được 1.76 gam kim loại . Hòa tan kim loại đó bằng dung dịch HCL dư thấy thoát ra 0.448 lít khí H2 ( đktc ) . Xác định công thức của sắt oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  KHỬ HOÀN TOÀN 4,06 GAM MỘT OXIT KIM LOẠI m BẰNG 3,136 LÍT CO Ở nhiệt độ cao thành kim loại khí X. tỉ khối của X so vs H2 là 18. xác định công thức của oxit kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Cho m( g) dung dịch H2SO4  C phần trăm tác dụng hết với hỗn hợp Na và Mg (dư) thấy có 0,05m(g) khí H2 thoát ra. Tính C phần trăm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Hoà tan kim loại X trong dd H2SO4 10% sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc 0,65 lít H2 đktc và dd Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng đọ dd 14,7%. Xác định kim loại X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

   Cho thanh kẽm vào 100ml dd FeSO4 có nồng độ a M, sau  khi kết thúc phản ứng, lấy thanh kẽm rửa nhẹ, sấy khô và cân thì thanh kẽm giảm 2,25gam. Tính nồng độ mol FeSO4 đem dùng ( hóa 8 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

  b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

  c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

  d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1. hòa tan hoàn toàn 32,5 g kim loại Zn vào dung dịch HCl 10 %

  a) tính số gam dung dịch HCl 10% cần dùng

  b) tính số gam muối ZnCl2 tạo thành, số gam H2 thoát ra

  c) tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối ZnCl2 sau phản ứng.

  2. có sáu lọ bị mất nhãn chứa dung dịch các chất sau: HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl, NaOH, Ba(OH)2. hãy nêu cách nhận biết từng chất.

  3. đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít SO2 (đktc). sau đó hòa tan toàn bộ sản phẩm tạo ra 250 gam dung dịch H2SO5%. tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

  4. dẫn 0,56 lít khí CO2 (đktc) tác dụng hết với 150 ml dung dịch nước vôi trong. biết xảy ra phản ứng sau:

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  a) tính nồng độ mol của dung dịch nước vôi trong đã dùng.

  b) tính khối lượng kết tủa thu được.

  * CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI, MAI MÌNH PHẢI KIỂM TRA RỒI. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU!!!!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đktc). Phần  % khối lượng của Al trong hỗn hợp là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc) không màu và một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hoà tan chất rắn B thu được 2,24 lít khí SO2 (đkc). Khối lượng hỗn hợp A ban đầu là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA