ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 30 Ankađien

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 30 về Ankađien online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 3-metylbuta-1,3-dien
  • B. 2-Vinylpropen
  • C. 2-Metybuta-1,3-dien
  • D. Isobuta-1,3-dien
  • A. 3-Brom-But-1-en
  • B. 4-Brom-But-1-en
  • C. 1,4-đibrombutan
  • D. 1,2-đibrombutan
 •  

   
   
  • A. X thuộc lọai không no
  • B. X là Ankađien 
  • C. X có độ bất bão hòa k > 1 
  • D. X có ít nhất 2 liên kết đôi 
  • A. Dung dịch nước brom
  • B. Dung dịch KMnO4 loãng
  • C. Dung dịch HBr
  • D. cả A và B
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 16 gam.
  • B. 32 gam.
  • C. 8 gam
  • D. 1,6 gam
 • Câu 6:

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  • A.

   CH2 = CH – CH2 – CH3    

  • B.

   CH3 – CH – C(CH3)2

  • C. CH3 – CH = CH – CH = CH2  
  • D. CH2 = CH – CH = CH2
 • Câu 7:

  Cho buta 1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4
 • Câu 8:

  Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

  • A.

   butan  

  • B.

   isobutan

  • C. isopentan  
  • D. pentan
 • Câu 9:

  Hiđro hóa hoàn toàn isopren, thu được

  • A.

   pentan   

  • B.

   isobutan

  • C. isopentan   
  • D. neopentan
 • Câu 10:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho , gam X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

  • A.

   0,10mol   

  • B.

   0,20 mol

  • C. 0,30mol    
  • D. 0,05mol
YOMEDIA