RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hidrocacbon X cháy thu được: nH2O < nCO2 (chọn phát biểu đúng ?)

  • A. 
   X thuộc lọai không no
  • B. 
   X là Ankađien 
  • C. 
   X có độ bất bão hòa k > 1 
  • D. 
   X có ít nhất 2 liên kết đôi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi đốt hợp chất hữu cơ (HCHC) chứa C, H và O (nếu có) thì:

  nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).

  Áp dụng: nCO2 > nH2O ⇒ nCO2 - nH2O > 0 ⇒ (k - 1).nHCHC > 0 ⇒ k > 1.

  ⇒ các hidrocacbon có k = 0 hoặc k = 1 không thể là X.

  ⇒ X không thể là ankan (k = 0) hoặc xicloankan và anken (k = 1).

  Loại A, B và D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15937

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA