RANDOM
AMBIENT

Toán Lớp 4 Chương 5: Tỉ Số - Một Số Bài Toán Liên Quan Đến Tỉ Số - Tỉ Lệ Bản Đồ

ANYMIND
 • Tỉ số

  Tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

  Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tỉ lệ bản đồ

  Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

  Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ôn tập về biểu đồ

  Ôn tập về biểu đồ
 • Thực hành

  Thực hành