ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the correct option a, b, c or d to complete each space.

  Kevin teaches (6)................ at a high school. He enjoys his teaching very much, and he always feels very (7)............. and proud when he is standing on the teaching (8).............. .Some of his ex-classmates have just offered him a chance (9)................ them in a new company (10)................. computer software  for businesses. Everyone thinks that it (11).............. very well. Kevin will (12)...............earn more money than he (13)................  at the high school. The new company is (14)................, and the money may be very good in deed. (15)...............  Kevin can hardly quit his teaching. job! He loves it.

  Câu hỏi:
  • A. 
   mathematic
  • B. 
   mathematics
  • C. 
   mathematical
  • D. 
   mathematician

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9009

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA