RANDOM
AMBIENT

Giáo trình Triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

18/02/2019 18.54 MB 686 lượt xem 16 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190218/6011296479_20190218_140123.pdf?r=8811
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Để hiểu thêm về định nghĩa và vai trò của triết học trong đời sống xã hội, khái lược về lịch sử Triết học phương Đông, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và các nội dung khác, HOC247.net xin chia sẽ Giáo trình Triết học do nhà xuất bản Lý luận chính trị dưới đây, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo!

 

 

 
 

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC

Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị

 

Chương I: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

Chương II: Khái lược lịch sử triết học phương Đông

Chương III: Khái lược lịch sử triết học phương Tây

Chương IV: Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin

Chương V: Chủ nghĩa duy vật biện chứng-cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

Chương VI: Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận nhận thức khoa học thực tiễn

Chương VII: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác-Lênin

Chương VIII: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con  đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương IX:  Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại diện hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương X: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương XI: Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Để xem chi tiết các bạn xem online hoặc tải sách về máy tính tham khảo nhé!

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA