RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 - Unit 6 có đáp án

13/10/2017 577.14 KB 1609 lượt xem 17 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20171013/70044709241_20171013_094252.pdf?r=9653
ANYMIND
Video-Banner

Để củng cố kiến thức bài học từ Unit 3 đến Unit 6, HỌC247 đã tổng hợp và biên soạn một số bài tập trắc nghiệm nhằm giúp các em tự ôn tập và hệ thống kiến thức của mình dễ dàng nhất. 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM UNIT 3 – 4 TIẾNG ANH LỚP 6

Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B, C

1. What are these?

A. It’s an armchair.                 B. These are armchairs.           C. They’re armchairs.

2. This is my teacher. ........name’s Ha.

A. His                                      B. He’s                                    C. She

3. This is my mother .......name’s Nga.

A. His                                      B. She’s a                                C. Her

4. This is my mother ....... teacher.

A. She’s a                                B. He’s a                                 C. She is

5.         A.There are 4 peoples in my family.

            B.There are 4 people in my family.

            C.There is 4 people in my family.

6.What...............? They’re stools.

A. are those                             B. is this                                  C. is these

7........is this?- It’s Lan

A. What                                  B. How                                   C.Who

8. A. How old is your teacher?  

B. How old your teacher?      

C. How is your teacher old?

......

{---Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về ---}

TEST FOR UNITS 5 AND 6

Chọn đáp án đúng trong các lựa chọn A, B, C

1. Nga ............ her teeth every morning.

A. brush                                              B. brushes                               C. brushs

2. Nga does..............every evening.

A. her homework                                B. a homework                        C. her homeworks

3. What time ............... every morning?

A. do Nga gets up                               B. does Nga gets up                C. does Nga get up

4. After school Ba............

A. watches television                          B. watch television                 C. watches  the television

5. After school, Nam............

A. listen to music                                B. listens to music                   C. listen to the music

6. After school, Lan........

A. does a housework                          B. does the housework           C. does housework

7.We play game............

A. in afternoon                                    B. in every afternoon              C. in the afternoon

8. Ba eats............ every morning.

A. a big breakfast                                B. the big breakfast                 C. big breakfast

9. Classes end at............

A. quarter past an eleven                   B. eleven past quarter             C. quarter past eleven

10. I..........at five o’clock.

A. go to home                                     B. go home                              C. go to my home

11. She goes to school at............

A. quarter to seven                              B. the quarter to seven            C. seven to quarter

12.We have History.......... Tuesday and Thursday.

A. at                                                    B. in                                        C. on

13. Ba goes ......... at 11 o’clock

A. to the bed                                       B. to a bed                              C. to bed

14.We have literature..........8.40............9.25

A. from.......to                                     B. at....... to                             C. at....... and at

15. We have Geography at.......

A. nine and forty-five                         B. nine forty- five                   C. nine forty five o’clock        

.......

{--- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về ---}

Trên đây là trích dẫn nội dung bài tập trắc nghiệm bổ trợ Unit 3 - Unit 6 trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao!

 
 

 

YOMEDIA