RANDOM
AMBIENT

14 ngày về đích 8 điểm môn Hóa học - Dương Tiến Tài

26/10/2017 4 MB 779 lượt xem 27 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20171026/348213467154_20171026_164413.pdf?r=4316
ANYMIND
Video-Banner

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm môn Hóa học theo lộ trình 14 ngày học nhằm chinh phục điểm 8 trong kỳ thi THPT Quốc gia. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh vượt qua các kì thi tới với kết quả tốt nhất.

 

 

14 NGÀY VỀ ĐÍCH 8 ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 

Tác giả: Dương Tiến Tài

 

Trích dẫn vài câu hỏi trong tài liệu

Câu 2: Dãy kim loại sắp xếp theo tính khử tăng dần là (trái sang phải):

     A. Fe, Al, Mg                  B. Al, Mg, Fe                    C. Fe, Mg, Al                    D. Mg, Al, Fe

Câu 3: Bột ngọt là muối của:

     A. axit oleic                     B. axit axetic                     C. axit aminoaxetic           D. axit glutamic

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Tất cả các amino axit đều lưỡng tính.

     B. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

     C. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.         

     D. Trong 1 phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit.  

Câu 5: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

     A. Na, Ba, K                   B. Be, Na, Ca                    C. Na, Fe, K                     D. Na, Cr, K

Câu 6: Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh vàng lấp lánh cực mỏng. Người ta đã ứng dụng tích chất vật lí gì của vàng khi lám trang sơn mài ?

     A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng                             B. Tính dẻo và có ánh kim

     C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt                                       D. Mềm, có tỉ khổi lớn     

Câu 7: Polime nào sau đây trong thành phần có chứa nitơ ?

     A. Polibutađien               B. Polietilen                      C. Poli(vinyl clorua)          D. Nilon-6,6

Câu 8 : Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa ?

     A. nhóm cacboxyl                                                     B. 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl

     C. nhóm amino                                                          D. nhóm amino và nhóm cacboxyl

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.          

     B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.                

     C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.                                                 

     D. Sợi bông , tơ tằm là polime thiên nhiên. 

Câu 13: Sobitol là sản phẩm của phản ứng ?

     A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong ammoniac.                                          

     B. Khử glucozơ bằng H2 ,xt Ni đun nóng.               

     C. Lên men ancol etylic.                                                                                    

     D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.                                                              

Câu 14: Tên gọi của của C2H5NH2 là:

     A. etylamin                     B. đimetylamin                  C. metylamin                    D. propylamin

Câu 15: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

     A. HCl                            B. HNO3                           C. Fe2(SO4)3                      D. AgNO3

Câu 16: Để chứng minh glucozơ có tính chất của andehit, ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với ?

     A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.                              

     B. Dung dịch AgNO3 trong ammoniac.                                    

     C. Kim loại Na.              

     D. Dung dịch HCl.

Câu 17: Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, C2H5COOH và CH3(CH2)3NH2. Để nhận biết các chất trên dùng thuốc thử là:

     A. quỳ tím                       B. NaOH                           C. HCl                              D. H2SO4

Câu 18: Biết ion Pb2+ trong dung dich oxi hóa được Sn. Hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện và nhúng vào dung dịch HCl thì chất bị ăn mòn điện hóa là:

     A. HCl                             B. Pb                                 C. Sn                                 D. Pb và Sn

Câu 19: Miếng chuối xanh tiếp xúc với dung dịch iot cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có:

     A. glucozơ                       B. mantozơ                       C. tinh bột                         D. saccarozơ

Câu 20: Công thức hóa học của chất nào là este ?

     A. CH3CHO                    B. HCOOCH3                   C. CH3COCH3                 D. CH3COOH

Câu 21: Để tạo bơ nhân tạo (chất béo rắn) từ dầu thực vật (chất béo lỏng) ta cho dầu thực vật thực hiện phản ứng ?

     A. Đehirđro hoá               B. Xà phòng hoá               C. Hiđro hoá                     D. Oxi hoá

Câu 22: Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

     A. 3                                  B. 5                                   C. 8                                   D. 6

Câu 23: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

     A. Vonfam                      B. Đồng                            C. Sắt                                D. Crom

Câu 24: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là:

     A. tính oxi hoá                 B. tính bazơ                      C. tính khử                        D. tính axit

Câu 25: Chọn phát biểu đúng ?

     A. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có mặt của axit sunfuric đặc là phản ứng một chiều.      

     B. Phản ứng thuỷ phân metyl axetat trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.   

     C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được etilenglicol.                                         

     D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol.

Câu 26: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

     A. phenylamin, etylamin, amoniac                            B. phenylamin, amoniac, etylamin

     C. etylamin, amoniac, phenylamin                            D. etylamin, phenylamin, amoniac

Câu 27: Chất thuộc loại đisaccarit là:

     A. fructozơ                     B. glucozơ                         C. xenlulozơ                     D. saccarozơ

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 14 ngày về đích 8 điểm môn Hóa học - Dương Tiến Tài. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA