RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Vị trí tương đối của hai đường tròn - Hình học 9

Video-Banner

Nếu các em có những khó khăn nào về bài vị trí tương đối của hai đường tròn các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (20 câu):

Video-Banner
 • Cho hai đường tròn (O,15cm) và (I, 13cm) cắt nhau tại A,B. Biết khoảng cách từ O đến I là 14. Độ dài cung chung AB là bao nhiêu?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. 8 cm. B. 9√3 cm.

  C. 9√2 cm. D. 8√3 cm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Giải giúp minh bài 6 vs 7 đi ạ . Mình đang cần gấp lắm , bạn nào giải giúp mình cảm ơn nhiều❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Cho hình 88 Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (o) (o’) Chứng minh BC//OO’ và ba điểm C , D , B thẳng hàng
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chọn dưa hấu : với hai quả dưa hấu (xem như là hai hình cầu ) một to và một nhỏ, tỉ số các đường kính của chúng là 5:4 nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của quả nhỏ. Bạn chọn mua quả nào thì lợi hơn (xem chất lượng của chúng như nhau) ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi I là trung điểm của AO. Vẽ đường tròn tâm I đường kính AO

  a) CM đường tròn (O) và (I) tiếp xúc với nhau tại A

  b) Qua A vẽ đường cắt (O) tại C và (I) tại D (C, D khác A). CM ID//OC và OD//CB

  c) Lấy K trên đoạn CB sao cho BK=2KC. CM AK đi qua trung điểm của OC

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và 1 điểm I nằm giữa A và B. Gọi C là 1 điểm trên nửa đường tròn tâm O. Đường thẳng kẻ qua C vuông góc với IC cắt các tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và B lần lượt tại M và N
  a. Chứng minh : Tam giác CAI = tam giác CBN
  b. So sánh 2 tam giác ABC và INC
  c. Chứng minh: góc MIN = 90 độ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai đường tròn cắt nhau có bán kính 13cm và 15cm có dây chung bằng 24cm.Tính khoảng cách giữa 2 tâm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O) và đường thẳng xy tiếp xúc với đường tròn tại A. Vẽ đường tròn (I) đường kính OA.

  a) Chứng minh rằng hai đường tròn (O) và (I) tiếp xúc với nhau

  b) Vẽ dây cung AC của (O) cắt I tại một điểm thứ hai là M. Chứng minh MA=MC

  c) đường thẳng OM cắt xy tại B. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của (O)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai đường tròn (O), (O') có cùng bán kính R, cắt nhau tại A và B, trong đó . Vẽ cát tuyến chung MAN, M thuộc (O), N thuộc (O').

  Tính \(AM^2+AN^2\) theo R.
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt các đường tròn (O) và (O') theo thứ tự tại C và D (khác B).

  Chứng minh rằng : \(OO'=\dfrac{1}{2}CD\)

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 70* (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O') tại A. Dây AD của đường tròn (O') tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Gọi K là điểm đối xứng với A qua trung điểm I của OO', E là điểm đối xứng với A qua B. Chứng minh rằng :

  a) \(AB\perp KB\)

  b) Bốn điểm A, C, E, D nằm trên cùng một đường tròn 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 69 (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B, trong đó O' nằm trên đường tròn (O). Kẻ đường kính O'OC của đường tròn (O)

  a) Chứng minh rằng CA, CB là các tiếp tuyến của đường tròn (O')

  b) Đường vuông góc với AO' tại O' cắt CB ở I. Đường vuông góc với AC tại C cắt đường thẳng O'B ở K. Chứng minh rằng ba điểm O, I, K thẳng hàng 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 68 (Sách bài tập trang 168)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO'. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA, cắt các đường tròn )O) và (O') tại C vad D (khác A). Chứng minh rằng AC = AD ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 67 (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO'D. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng và \(AB\perp CD\) ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 65 (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B như hình 77. Biết OA = 15cm, O'A = 13 cm, AB = 24cm. Tính độ dài OO' ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 64 (Sách bài tập trang 167)

  Cho hình 76, trong đó hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng các tiếp tuyến Bx và Cy song song với nhau.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .

  a,OHIM nội tiếp

  b, chứng minh A,B,D thẳng hàng 

  c, BD< hoặc bằng R+r

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài vói (O2, R2) tại C. Vẽ đường thẳng AB là tiếp tuyến chung ngoài (O1), (O2). Với A thuộc (O1), B thuộc (O2) . Vẽ (O,R) tiếp xúc ngoài vói (O1) và tiếp xúc ngoài với (O2) và (O,R) tiếp xúc với AB.

  Chứng minh rằng : a) tam giác ABC vuông 

                                 b) 1R =1R1 +1R2 

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA