RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Đại số 8

Video-Banner

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (40 câu):

Video-Banner
 • quy đồng mẫu các phân thức sau

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 10

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • giúp mình bài này với ạ
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  a) Quy đồng mẫu các phân thức sau đây : 5/x^5*y^3 và 7/12*x^3*y^4

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Thực hiện phép tính

  a)\(\dfrac{x+1}{1-x}+\dfrac{x^2-2}{1-x}+\dfrac{2x^2-x}{x-1}\)

  b)\(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2x}{x^2+x+1}+\dfrac{2x-3x^2}{x^3-1}\)

  c)\(\dfrac{1}{x^2+4x+4}+\dfrac{-1}{x^2-4x+4}+\dfrac{x}{x^2-4}\)

  d)\(\dfrac{1}{x\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{1}{y\left(y-x\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{1}{z\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

  e)\(\dfrac{yz}{\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{xz}{\left(y-x\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{xy}{\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

  Các bạn làm giùm mik với nhé chiều nay mik đi hc rùi khocroikhocroikhocroi

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(4x^2-4x-1>0\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\dfrac{2y+x}{2y^{2^{ }}-xy}\)+\(\dfrac{8x}{x^{2^{ }}-4y^2}\)+\(\dfrac{2y-x}{2y^{2^{ }}+xy}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ?1 cho hai phân thức \(\dfrac{2}{6x^2yz}và\)\(\dfrac{5}{4xy^3}\) có thể chọn mẫu thức chung là 12x2y3z hoặc 24x3y4z hay ko ? nếu được thì mẫu chung nào đợn giản hơn
  ?2 quy đồng mẫu 2 phân thức \(\dfrac{3}{x^2-5x}và\dfrac{5}{2x-10}\)
  ?3 quy đồng mẫu hai phân thức \(\dfrac{3}{x^2-5x};\dfrac{-5}{10-2x}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 1:CHO PHÂN THỨC :4x-4/2x2-2

  a) Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng -2

  b) Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên

  Bài 2 tương tự bài 1 nhưng là phân thức 3x+3 / x2-1

  <GIÚP VỚI ĐANG CẦN GẤP>

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  a,\(\dfrac{x-1}{x^3+1}\),\(\dfrac{2x}{x^2-x+1}\),\(\dfrac{2}{x+1}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  \(\dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1}\),-2,\(\dfrac{1-2x}{x^2+x+1}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  a,\(\dfrac{1}{x+2}\),\(\dfrac{8}{2x-x^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  a,\(\dfrac{3x}{2x+4}\)\(\dfrac{x+3}{x^2-4}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  a,\(\dfrac{2x}{x^2-8x+16}\),\(\dfrac{x}{3x^2-12x}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức:

  a,\(\dfrac{5}{x^5y^3}\),\(\dfrac{7}{12x^3y^4}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • quy đồng mẫu phân thức sau

  \(\dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1}\) , \(\dfrac{1-2x}{x^2+x+1}\) và -2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • quy đồng mẫu thức hai phân thức sau

  \(\dfrac{x+5}{x^2+4x+4}và\dfrac{x}{3x+6}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu các phân thức:
  1) 7x-1/2x^2+6x; 3-2x/x^2-9
  2) 2x-1/x-x^2; x+1/2-4x+2x^2
  3) x-1/x^3+1; 2x/x^2-x+1; 2/x+1
  4) 7/5x; 4/x-2y; x-y/8y^2-2x^2
  5) x/x^3-1; x+1/x^2-x; x-1/x^2+x+1
  6) x/x^2-2ax+a^2; x+a/x^2-ax

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập

  Cho biểu thức : P=3x^2 +6x+12 phần x^3-8

  a) Tìm điều kiện xác định P

  b) rút gọn biểu thức P .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 1 : rút gọn các phân thức sau

  a, \(\dfrac{x^2-2x}{x^2-4}\)

  b, \(\dfrac{x^2+5x+4}{x^2-1}\)

  c,\(\dfrac{x^4+4}{x\left(x^2+2\right)-2x^2-\left(x-1\right)^2-1}\)

  bài 2 : rút gọn các biểu thức sau.

  a,\(\left(\right)\dfrac{2x+1}{2x-1}-\dfrac{2x-1}{2x+1}\left(\right):\dfrac{4x}{10x-5}\)

  b, \(\left(\dfrac{1}{x^2+x}-\dfrac{2-x}{x+1}\right):\left(\dfrac{1}{x}+x-2\right)\)

  c, \(\left(\dfrac{5x+2}{x^2-10x}\dfrac{5x-2}{x^2+10x}\right)\times\dfrac{x^2-100}{x^2+4}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • QUy đồng

  \(\dfrac{5x^2}{x^2+5x+6};\dfrac{2x+3}{x^2+7x+10};-5\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các phân thức:

  \(\dfrac{1}{x-2};\dfrac{15}{2x-1};\dfrac{x-5}{x-2}\)

  a) Tìm x nguyên để các phân thức đó có giá trị nguyên

  b) Quy đồng mẫu thức các phân thức đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

  a) \(\dfrac{3x-6}{x^2-4x+4};\dfrac{5x-5}{2x^2-2}\)

  b) 2;\(\dfrac{2a+1}{a^3-1};\dfrac{-a}{1-a}\)

  c) \(\dfrac{x+1}{x^2-6x+5};\dfrac{2x}{x^3-6x^2+11x-6};\dfrac{1}{x^2-3x+2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA