YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8 Khi nào thì AM + MB = AB?

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 8 về Khi nào thì AM + MB = AB? online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. PN + MN = PN
  • B. MP + MN = PN
  • C. MP + PN = MN
  • D. MP - PN = MN
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. vô số
 •  

   

   
   
  • A. Điểm O 
  • B. Điểm B
  • C. Điểm A
  • D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
  • A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và I
  • B. Điểm A nằm giữa hai điểm I và B
  • C. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B
  • D. Cả A, C đều đúng
  • A. 10
  • B. 90
  • C. 40
  • D. 45
 • Câu 6:

  Cho n điểm phân biệt \(\left( {n \ge 2,n \in N} \right)\) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nói hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n

  • A. n = 9
  • B. n = 7
  • C. n = 8
  • D. n = 6
 • Câu 7:

  Biết AB = 7cm, CD = 5cm, MN = 6cm, PQ = 5cm.So sánh đoạn thẳng CD và đoạn thẳng PQ

  • A. CD > PQ
  • B. CD < PQ
  • C. CD = PQ
  • D. Không so sánh được 
 • Câu 8:

  Đường thẳng x'y' cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 9:

  Cho các đoạn thẳng AB = 4cm, MN = 5cm, EF = 3cm, PQ = 4cm, IK = 5cm. Chọn đáp án sai

  • A. AB < MN
  • B. EF < IK
  • C. AB = PQ
  • D. AB = EF
 • Câu 10:

  Cho ba điểm O, A, B sao cho OA = 2cm, OB = 3cm, AB = 5cm. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  • A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
  • B. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B
  • C. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
  • D. Ba điểm O, A, B không thẳng hàng
 • Câu 11:

  Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 5cm, BC = 3cm, CD = 7cm. Tính độ dài AD biết B nằm giữa C và D; C nằm giữa A và B

  • A. AD = 15cm
  • B. AD = 9cm
  • C. AD = 5cm
  • D. AD = 1cm
 • Câu 12:

  Cho MN = 12cm, MP = 4cm, PN = 8cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  • A. Điểm M
  • B. Điểm N
  • C. Điểm P
  • D. Không điểm nào nằm giữa 
YOMEDIA