ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3 về Cấu trúc chương trình - Tin học 11 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • B. Phần khai báo bắt buộc phải có
  • C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo hằng
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo thư viện
 •  
   
  • A. Const A:50;
  • B. CONst A=100;
  • C. Const : A=100;
  • D. Tất cả đều sai
  • A. BEGIN…END.
  • B. BEGIN…END
  • C. BEGIN…END,
  • D. BEGIN…END;
 • ZUNIA12
  • A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • D. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • ADMICRO
  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
  • A. Khai báo tên chương trình là vi du
  • B. Khai báo tên chương trình là vi_du
  • C. Thân chương trình có hai câu lệnh
  • D. Chương trình không có khai báo hằng
  • A. Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình
  • B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh
  • C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo
  • D. Ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình
  • A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • B. Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • C. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng
ZUNIA9
OFF
ON