ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Grammar Practice Unit 9 - Unit 11 - Thực hành ngữ pháp


Nhằm giúp các em thực hành các điểm ngữ pháp từ bài học Unit 9 - Unit 11, HỌC247 gửi đến các em hướng dẫn thực hành ngữ pháp theo chương trình Tiếng Anh lớp 6 SGK.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)

like

a) Do you like noodles?

Yes, I like noodles.

Do you like rice?

No, I don't like rice.

b) Does she like chicken?

Yes, she likes chicken.

Does she like fish?

No, she doesn't like fish.

2. a, an, some, any

a) Do you have any bananas?

No, I don't have any bananas, but I have some oranges.

I would like an orange (some oranges), please.

b) Do we have any drinks?

There is some fruit juice on the table.

c) Do we have any soda?

There is some on the shelf in the kitchen.

I would like a can of soda.

3. Adjectives (Tính từ)

a) He isn't tall. He is short.

b) He isn't fat. He is thin.

c) He isn't heavy. He is light.

d) He isn' weak. He is strong.

e) He isn't hungry. He is full.

f) He isn't hot. He is cold.

g) His lips aren't full. They are thin.

h) His hair isn't short. It is long.

4. Question words (Từ để hỏi)

a) Who is in living room?

Bi and Fifi are in living room.

b) What is Bi doing?

He is doing his homework.

c) How much homework does he have?

He has a lot of homework.

d) What is Fifi doing?

She is sleeping.

e) Where is she?

She is under the table.

5. Contrast (Phân biệt)

a) She eats a lot of fruit.

She is eating an apple now.

b) They drink juice.

They are drinking some juice at the moment.

c) He rides his bicycle every day.

He is riding his bicycle at the moment.

d) She goes to bed early.

She is going to bed now.

e) She gets up early.

She is getting up now.

f) She travels by bus.

She is traveling by bus now.

MGID

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Grammar Practice Unit 9 - Unit 11 Tiếng Anh lớp 6, trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA