OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 4: Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính là một phương pháp của kế toán dùng tổng hợp sổ liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định trên hệ thống mẫu biểu theo qui định.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Thông qua số liệu của báo cáo tài chính giúp giám đốc doanh nghiệp, các cơ quan chức năng liên quan phân tích, đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình lãi lổ, tình hình vốn ... để từ số đó đề ra các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác.

Báo cáo tài chính phải đạt các yêu cầu sau:

  • Số liệu trên báo cáo phải chính xác, trung thực.
  • Hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch.
  • Báo cáo phải đơn giản, thiết thực dễ lập và theo mẫu thông nhất, có thuyết minh.

Theo quy định hiện nay thì các doanh nghiệp phải lập các báo cáo tài chính sau:

  • Bảng cân đối kế toán                           mẫu số B01 - DN
  • Kết quả hoạt động kinh doanh            mẫu số B02 - DN
  • Lưu chuyển tiền tệ                              mẫu số B03 - DN
  • Thuyết minh báo cáo tài chính            mẫu số B09 -DN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính yêu cầu chỉ đạo điều hành, các ngành, các tổng công ty, các tập đoàn sản xuất, liên hiệp các doanh nghiệp, các công ty liên doanh... có thể quy định thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Mọi doanh nghiệp hàng tháng, quý, năm phải lập và gởi các báo cáo tăi chính theo đúng qui định của Nhà nước một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn và gởi đến các nơi liên quan. Báo cáo tài chánh quý được gởi chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quí và báo cáo tài chính năm được gởi chậm nhất là sau 30 ngày kể từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Các loại doanh nghiệp        
  Tài chính (1) Thuế Thống kê (2) Bộ KH&ĐT
1, DN Nhà nước x x x  
2, DN có vốn đầu tư nước ngoài   x x x
3, Các doanh nghiệp khác   x x  

(1) Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh, thành phố

(2) Cục thống kê tỉnh, thành phố.

Giám đốc doanh nghiệp và kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, chịu trách nhiệm về số liệu trên báo cáo, do vậy phải kiểm tra xem xét kỹ các báo cáo trước khi ký tên và đóng dâu.Chúng ta lấy lại ví dụ ở phần 8.3 để lập bảng cân đối kế toán và kết qủa hoạt động kinh doanh như sau:

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF