OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 2: Nội dung và kết cấu của tài khoản


Bài học sau đây sẽ trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức về nội dung và kết cấu của tài khoản kế toán.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Như vậy, để theo dõi tình hình và sự vận động của từng khoản tài sản cũng như từng khoản nguồn vốn hay nói khác đi là từng đối tượng kế toán riêng biệt thì mỗi một đối tượng kế toán như vậy người ta mở một tài khoản. Thí dụ như đề theo dõi tình hình và sự vận động của khoản tiền mặt thì người ta mở tài khoản tiền mặt, để theo dõi tình hình và sự vận động của khoản vay ngắn hạn thì người ta mở tài khoản vay ngắn hạn....

Sự vận động của các đối tượng kế toán riêng biệt là sự vận động 2 mặt đối lập. Thí dụ như sự vận động của đối tượng tiền mặt là hai mặt thu và chi, sự vận động của đối tượng vay ngắn hạn là hai mặt vay và trả.... Do vậy để phán ánh được hai mặt đó thì tài khoản phải được mở theo hình thức hai bên:

  • Bên trái gọi là "Nợ"
  • Bên phải gọi là " Có"

Hình thức của tài khoản diễn tả đơn giản là hình chữ T. Hình thức này chỉ sữ dụng trong học tập, nghiên cứu.

 

Hình thức tài khoản sau đây được sử dụng trong thực tế kế toán:

TK...........

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF