OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 1: Khái niệm về tài khoản


Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phản ánh và giám đốc một cách liên tục và có hệ thống tình hình biến động của từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Như chúng ta đã nghiên cứu ở Chương 2, Bảng cân đối kế toán giúp cho chúng ta biết được một cách tổng quát về tài sản và nguồn hình thành của tài sản của một doanh nghiệp vào một thời điểm nhất định. Chính đặc tính này mà Bảng cân đối kế toán trở nên quan trọng trong kế toán.

Tuy nhiên, trong thực tế, nếu dùng Bảng cân đối kế toán để ghi nhận lần lượt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thì gặp phải nhiều bất tiện, vì:

  • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rất phức tạp, nếu mỗi lần ghi nhận một nghiệp vụ kinh tế phát sinh là phải sửa đổi Bảng cân đối kế toán hay lập bảng mới sẽ tốn kém thời gian và không hiệu quả. Hơn nừa, Bảng cân đối kế toán chỉ được lập vào cuối tháng, quý hoặc cuối năm.
  • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày cần thiết phải lưu lại bút tích riêng cho mỗi nghiệp vụ, việc lưu lại này cần thiết cho việc quản trị doanh nghiệp, ngoài ra còn là sự bắt buộc của Nhà nước đối với công việc kế toán.

Do vậy các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày phải được ghi chép vào các tài khoản kế toán.

Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phản ánh và giám đốc một cách liên tục và có hệ thống tình hình biến động của từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF