OPTADS360
YOMEDIA

Nguyễn Đăng Gia Đạo's Profile

Nguyễn Đăng Gia Đạo

Nguyễn Đăng Gia Đạo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 477
Điểm 1833
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (572)

Điểm thưởng gần đây (727)

  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng