RANDOM
AMBIENT

Nguyễn Hồng Nhung's Profile

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

01/01/1970

Số câu hỏi 25
Số câu trả lời 1
Điểm 31
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (28)

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Cực đại (giải giúp em với ) Cách đây 3 năm

  câu 12:hàm số y=x^4  -2m^2  x^2   +5 đạt cực đại tại x=-2 khi m=?

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: chọn câu trả lời đúng (giải thích hộ em với ạ ) Cách đây 3 năm

  ___ anyone call, would you please ask them to call back later?                                                                                                 

  a.if       b.should     c.when      d.unless 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: bài tập hình nón 9 giải cụ thể giúp em với ) Cách đây 3 năm

  Một hình tứ diện đều có cạnh bằng a ,có một đỉnh trùng với đỉnh hình nón ,ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón .Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là ?

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng . Cách đây 3 năm

  15. The goverment is determined to ___ terrorism.                                                                                                           

  A.put the stop      B.put stop to      C.put stops to      D.put a stop to 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: chọn đáp án đúng (dịch giúp em với ạ ) Cách đây 3 năm

  12. He is an expert ____ economics.                                                                                                                            

  A.at      B.with     C.in      D.of

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: HÀM SỐ MŨ (giúp em cách giải với ạ ) Cách đây 3 năm

  cho a^2b=5 .Tính 2a^6b ?

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng .(giải thích hộ em với ) Cách đây 3 năm

  Mệnh đề nào sau đây sai ?                                                                                                                                            A.căn bậc 3 của -27= -3                                                                                                                                            B.(-8) mũ(1/3)=-2                                                                                                                                                    C.6 mũ (1/2).24 mũ (3/2)=288                                                                                                                                   D.(1/27) mũ (-1/3)=3

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: đáp án đúng ở đây là gì ạ ( có cấu trúc gì ở đây không ạ ?) Cách đây 3 năm

  35.Not much ____ about the accident since that time.                                                                                                

  A.has said       B. has been said      c.have said    D.have been said 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng . Cách đây 3 năm

  34.________ we were lost, he offered to show us the way home .                                                                                      

  A.Thought      B.thinking      B.To think      D. Think 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng . Cách đây 3 năm

  22."how does the washing machine work?"   "________"                                                                                                 

  A.not often      B.like this     C.too much     D.a little 

Điểm thưởng gần đây (27)

 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyễn Hồng Nhung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm