OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Lê Vinh's Profile

Lê Vinh

Lê Vinh

12/01/2001

Số câu hỏi 2094
Số câu trả lời 1276
Điểm 1730
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (296)

  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Vinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
OFF